Artefactum

 

Nahoru

O nakladatelství

Nakladatelství Artefactum bylo založeno roku 1994 pro publikování výsledků výzkumu Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Vedle původních prací monografického či tematického charakteru vydává konferenční a jubilejní sborníky. Pro krátké monografické studie je určená ediční řada Opera minora historiae artium. Edice písemných pramenů, historických soupisů památek a nevydaných rukopisů přináší řada Fontes historiae artium. Formátem kapesního průvodce se vyznačuje ediční řada Monumenta Bohemiae et Moraviae, ve které od roku 2013 vychází studie věnované vybraným památkám. Sborník epigrafických a sepulkrálních studií Epigraphica & Sepulcralia reflektuje aktuální stav bádání v tomto oboru, v edici Epigraphica & Sepulcralia Monographica jsou publikovány samostatné oborově zaměřené knižní tituly. Periodicky vychází bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. Studia Rudolphina. Na financování vydávaných publikací se dominantní mírou podílí Ediční rada Akademie věd České republiky. Nakladatelství Artefactum koordinuje svou publikační činnost s nakladatelstvím Academia.

A Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1

Šéfredaktor: Tomáš Winter, Ústav dějin umění AV ČR

Redakční rada: Beket Bukovinská, Ústav dějin umění AV ČR – Andrzej Kozieł, Uniwersytet Wrocławski – Lubomír Konečný, Ústav dějin umění AV ČR – Jana Pánková, Ústav dějin umění AV ČR – Roman Prahl, Univerzita Karlova v Praze – Dalibor Prix, Ústav dějin umění AV ČR – Jiří Roháček, Ústav dějin umění AV ČR – Lubomír Slavíček, Masarykova univerzita, Brno – Juraj Šedivý, Univerzita Komenského v Bratislave – Alena Volrábová, Národní galerie v Praze – Jindřich Vybíral, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – Marek Walczak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Výkonný redaktor:
Helena Dáňová, Ústav dějin umění AV ČR
T +420 221 183 710
E danova.at.udu.cas.cz

Distribuce:
Kateřina Lahodová (distribuce, prodej, autorské a recenzní výtisky)
T +420 221 183 502
E artefactum.at.udu.cas.cz


Nahoru

Novinky

 

Právě vyšlo

 

Obrazy nenávisti. Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Jakub Hauser - Eva Janáčová (eds.)

 

 

Epigraphica et Sepulcralia IX. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Jiří Roháček (ed.)

 

Hore zdar! Topografie útulen a chat klubu českých/ československých turistů 1888-1949 (1989-2015)

Markéta Svobodová

 


 

Ediční plán na rok 2021/ 2022

 

 

Kulturní statky vyvlastněné německým obyvatelům Československa

Kristina Uhlíková - Martin Bakeš (eds.)

 

 

Zelené světnice a profánní malba českého středověku

Jan Dienstbier

 

 

Nahoru

Publikace

Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica et Sepulcralia 9

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Jiří Roháček (ed.)

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 25. – 27. října 2017. Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané Ústavem dějin umění AV ČR. v. v. i. od roku 2000, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, které šířeji osvětlují kontext, ve kterém tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání. Vícejazyčná publikace obsahuje celkem 17 statí, které pokrývají danou problematiku od středověku do 20. století. Stejně jako předchozí svazek recipuje i tento komplementárně památky židovské a islámské, těžiště je ovšem v památkách křesťanského kulturního okruhu.

První vydání česky, anglicky, polsky, slovensky, anglická a česká resumé, 388 s., čb. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-43-0, ISSN 2336-3363

Doporučená prodejní cena 290 Kč


Kategorie/Ediční řada:

Obrazy nenávisti

Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Jakub Hauser a Eva Janáčová (eds.)

Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antijudaismu a antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických agendách podněcujících nenávist vůči Židům. Pole vizuálního antijudaismu a antisemitismu bylo a je velmi široké: od stereotypních zobrazení, které mohou své poselství skrývat za humoristickými obsahy, po jasně formulované útoky s cílem eskalovat nenávist vůči imaginárnímu kolektivnímu nepříteli – v obou případech s cílem vyloučit Židy z pomyslně monolitické majoritní společnosti a upevnit dělicí linii na „my“ a „oni“. Přes tematickou a metodologickou různorodost nabízí kniha souhrnnou představu o fenoménu vizuálního antijudaismu a antisemitismu a poskytuje bohatý komparativní materiál pro celý středoevropský region.

Texty: Jan Dienstbier, Michal Frankl, Jakub Hauser, Eva Janáčová, Petr Karlíček, Iwona Kurz, Julia Secklehner, Blanka Soukupová, Zbyněk Tarant, Daniel Uziel a Daniel Véri

První vydání česky, 271 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN 978-80-88283-45-4

Doporučená prodejní cena 450 Kč

Kniha vychází zároveň česky a anglicky v nakladatelstvích Artefactum a De Gruyter. Jedná se o výstup projektu Obraz nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, č. DG18P02OVV039, financovaného z programu NAKI II Ministerstva kultury České republiky (2018–2021).

Informace k anglické verzi: https://www.degruyter.com/view/title/547316?tab_body=overview


Kategorie/Ediční řada:

Hore zdar!

Stavební strategie Klubu českých/ československých turistů [[útulny a chaty]

Markéta Svobodová

Název knihy Hore zdar! odkazuje k oficiálnímu pozdravu, který mezi sebou používali členové Klubu českých/ československých turistů, ale také ke knize Naprej!Česká sportovní architektura 1567-2012. Díky spolupráci na této knize se autorka dostala k rozsáhlému fondu KČST, který je uložen v Národním archivu v Praze. Část fondu obsahuje podrobnou plánovou i spisovou dokumentaci k jednotlivým turistickým stavbám i nerealizovaným projektům, k nimž se vyjadřovala stavební komise klubu ustanovená v roce 1919. Vzhledem k dochovaným projektům tak lze rekonstruovat stav těchto objektů, z nichž již nespočet neexistuje, nebo jsou pod nánosem přestaveb nečitelné.
Autorka se soustředila především na zpracování části týkající se stavební činnosti klubu, a to ještě s omezením na turistické chaty a útulny. Cílem knihy není oslava stavebních aktivit KČT, ale kritické zhodnocení její činnosti v kontextu historických, sociálních a politických aspektů. Z nepřeberného množství útulen a chat vybrala ty, které mají pro samostatný klub určitý historický význam a stavby architektonicky hodnotnější.

První vydání česky, anglické resumé., 243 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-47-8

Doporučená prodejní cena 390 KčKategorie/Ediční řada:

Ivo Kořán/ Texty

Klára Benešovská, Helena Dáňová, David Vrána (eds.)

Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval středověké umění s barokní kulturou a dokázal prostřednictvím písemných i hmotných barokních pramenů nahlížet památky středověké. I to je jeho podstatný odkaz oboru. Některé Kořánovy interpretace, formulace a názory se setkávaly a stále setkávají s nesouhlasem jeho vrstevníků či příkrou kritikou generace, která nastoupila na pole dějin umění v 90. letech. K nové diskusi nad „zasutými“ či „odsunutými“ tématy jsme chtěli přispět předloženým výborem statí, který dává příležitost nové generaci uměleckých historiků témata otevřít z perspektivy současného bádání. Vědecká poctivost, erudice a zároveň nadšení, obdiv i pokora přístupu k jednotlivým zkoumaným dílům jsou základní pilíře Kořánových statí.


První vydání česky, polsky, 571 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-28-7
Doporučená prodejní cena 540 Kč

Kategorie/Ediční řada:

Víra v umění – umění ve víře. Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku/ Architekt a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

Helena Dáňová/ Jan Uhlík – Kristina Uhlíková

Drobná publikace, vydaná u příležitosti otevření dvou výstav v Regionálním muzeu v Chrudimi, zajímavým způsobem propojuje na první pohled nesourodá témata. Středověké umění na Chrudimsku je totiž spojeno s osobností památkáře a architekta Františka Schmoranze st., jemuž vděčíme za ochranu a dochování a mnoha sakrálních staveb i jejich původního vybavení. Středověké umění Chrudimska je představeno zejména prostřednictvím unikátně dochovaných křídlových retáblů, které podávají svědectví o proměnách konfesí v tom regionu i o nesmírném bohatství a zbožnosti objednavatelů – chrudimských měšťanů. Práci Františka Schmoranze st. reprezentují jeho návrhy a realizace, které jsou zasazeny do kontextu doby, tj. do druhé poloviny a závěru 19. století. Opomenuti nezůstali ani jeho pokračovatelé.

První vydání česky, 50 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-41-6
Doporučená prodejní cena 60 Kč


Kategorie/Ediční řada:

František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková (eds.)

I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnována odpovídající pozornost. Totéž platí i pro další členy rozvětveného rodu, jehož zakladatelem se tento významný mimopražský architekt a stavitel druhé poloviny 19. století stal. Kniha, která je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů, představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze staršího a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu.

První vydání česky, německé a anglické resumé, 439 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-40-9
Doporučená prodejní cena 550 Kč

Přiložený soubor: Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Tvůrce jako předmět dějin umění

Pozice autora po jeho „smrti“

Petr Jindra-Radim Vondráček (edd.)

Publikace je v pořadí 6. svazkem příspěvků z pravidelných sjezdů historiků a historiček umění, pořádaných pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Téma VI. Sjezdu, který se konal 20. – 21. Září 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze je zde reflektováno v širokém spektru přístupů v pěti tematických celcích: I. Apologie autora; II. Má každé umělecké dílo svého autora?; III. Umělec, umělecké dílo a „spoluautorství“ scény; IV. Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň; V. Falzum, fikce, mystifikace, aneb Žert, satira, ironie a hlubší význam. Každému tematickému bloku předchází úvodní studie z pera odborných garantů sekce.

Autoři: Milena Bartlová, Hana Buddeus, Karel Císař, Jana Fantysová Matějková, Marcel Fišer, Ivo Hlobil, Petr Jindra, Petra Kolářová, Tomáš Kolich, Milan Kreuzzieger, Blanka Kubíková, Lucia Kvočáková, Johana Lomová, Zdislava Melicharová Ryantová, Kamil Nábělek, Terezie Nekvindová, Magdalena Nespěšná Hamsíková, Michaela Ottová, Martina Pachmanová, Lenka Panušková, Tatiana Petrasová, Roman Prahl, Marcela Rusinko, Tomáš Sekyrka, Jitka Šosová, Josef Štogr, Petr Tomášek, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Tomáš Winter, Jana Zapletalová

První vydání česky, anglické resumé, 323 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-35-5
Doporučená prodejní cena 290 Kč

Vydalo nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Uměleckohistorickou společnostíKategorie/Ediční řada:

Osudy konfiskátů

Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů

Martin Bakeš – Jitka Císařová – Kristina Uhlíková, eds.

Publikace je primárně zaměřena na provenienční výzkum kulturních statků vyvlastněných německým obyvatelům Československa v bezprostředně poválečném období. Vzhledem k tomu, že toto téma bylo v České republice teprve zcela nedávno otevřeno, jsou zde publikované statě jedním z prvních vykročení po nezmapované cestě. Texty se zabývají procesem konfiskace, následného nakládání s movitými kulturními statky, které byly zestátněny, a osudy jejich původních majitelů. Publikace se snaží se osvětlit tendence, jež vedly ke konfiskaci, i mechanismy, které řídily další nakládání s těmito předměty.

První vydání česky, slovensky, anglické resumé, 306 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-31-7
Doporučená prodejní cena 290 KčKategorie/Ediční řada:

Více Krásy

Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.)

Dvě knihy (Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy), jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století.

Kniha Více Krásy navazuje na akce z roku 2015, který byl vyhlášen v Ústavu dějin umění AV ČR „Rokem Josefa Krásy“: na výstavu "30 let bez Krásy" a na sympozium “Více Krásy”. Témata, na něž výstava upozornila, a příspěvky přednesené či ohlášené na sympoziu, se staly základem pro texty v tomto netradičním svazku, ilustrovaném bohatě archivními fotografiemi a Krásovými vlastními kresbami z jeho cestovních deníků. Texty v knize jsou seskupeny do tří samostatných bloků: Krása známý i neznámý – Krása ve vzpomínkách a dokumentech – Krása “znovu objevovaný” v současné medievistice.
Autory textů jsou: Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Jan Dienstbier, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Kateřina Kubínová, Lenka Panušková, Jaroslav Pešina, Pavel Spunar, Milada Studničková, Rostislav Švácha, Zuzana Všetečková, Petr Wittlich.

První vydání česky, 263 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-29-4

Doporučená prodejní cena 520 Kč
(Publikace se prodává společně s knihou Skok vysoký Josefa Krásy)Kategorie/Ediční řada:

Skok vysoký Josefa Krásy

Tereza Johanidesová (ed. )

Kniha Skok vysoký, komplementární ke knize Více Krásy, s úvodem Krásův kánon od Petra Wittlicha, je věnována Krásovým textům teoretickým a historiografickým, které vybrala, uspořádala a edičně připravila Tereza Johanidesová. Texty jsou rozděleny do dvou oddílů: Doslovy pro nakladatelství Odeon a Nepublikované texty z pozůstalosti. Jejich zhodnocení v souvislostech jak Krásova odborného díla tak historie oboru dějin umění se ujala editorka v závěrečné stati, nazvané příznačně Krása mezi klasiky. Název knihy, který spolu s úvodní fotografií připomíná skvělou atletickou kondici mladého Josefa Krásy, je současně metaforou vysoké úrovně jeho vědeckého díla a lidských vlastností.

První vydání česky, 151 s. bar. obr., Praha 2019
ISBN 978-80-88283-30-0

Doporučená prodejní cena 520 Kč
(Publikace se prodává společně s knihou Více Krásy)


Kategorie/Ediční řada:

Sudek a sochy

Hana Buddeus (ed.)

Josef Sudek (1896–1976), zachytil na fotografiích Prahy jedinečnou atmosféru města a i díky nezaměnitelným fotografickým zátiším se už za svého života stal uznávaným autorem v českém i v mezinárodním kontextu. V jeho celoživotní fotografické práci lze i dnes objevovat dosud neznámé kapitoly, k nimž patří početné zakázky na fotografování uměleckých děl.

Kniha se zaměřuje na Sudkovo milované téma – sochy. Tematické eseje doprovázejí celostránkové reprodukce, bohatě ilustrované jsou i medailonky nejdůležitějších zákazníků (umělců, spolků či nakladatelů), které odhalují nečekanou provázanost Sudkovy práce s dobovými uměleckými okruhy a tendencemi. Kniha odkrývá podstatné otázky spjaté s dějinami fotografie a mapuje proměňující se napětí mezi schopností fotografických reprodukcí přibližovat umění lidem a potenciálem fotografie obstát jako svébytné umělecké dílo.

„Plastika je živá a musí být fotografována jako živá.“

Josef Sudek (1957)


Texty: Hana Buddeus, Katarína Mašterová, Mariana Kubištová, Zuzana Krišková, Kateřina Doležalová, Martin Pavlis, Fedora Parkmann

První vydání česky, 619 s., bar. obr., Praha 2020
ISBN: 978-80-88283-33-1
Doporučená prodejní cena 960 Kč


Publikace vychází také v anglické mutaci - Sudek and Sculpture


Kategorie/Ediční řada:

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století

Ludmila Hůrková, Dalibor Prix (eds.)

V posledním desetiletí zřetelně se zhoršující postavení zejména nemovitého kulturního dědictví v české společnosti, zrcadlící se v opakovaně neúspěšných návrzích nového „památkového“ zákona, odhaluje ztrátu či absenci všeobecného povědomí jasně a přesvědčivě formulovaných teoretických východisek péče o kulturní odkaz minulosti. Neutěšená situace v České republice proto vedla k pracovním setkáním v letech 2016 a 2017 na půdě ČVUT, na jejichž pořádání se spolupodílel Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Při nich zazněla řada diskusních námětů i konsolidovaných referátů. Některé přesahovaly aktuální palčivé problémy každodenní institucializované památkové péče směrem k zamyšlením nad základními východisky moderního civilizovaného vztahu nejen k nemovitým objektům s památkovou hodnotou, ale i ke krajině a životnímu prostředí celkově. Sedm vybraných statí z pera odborníků zastupujících řadu humanitních i přírodovědných oborů obsahuje veřejnosti předkládaná kniha, vydaná s nadějí, že napomohou vyvolat tolik potřebnou citlivou, přitom fundovanou celospolečenskou debatu k této naléhavé otázce.

První vydání česky, anglické resumé, 187 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-27-0
Doporučená prodejní cena 250 Kč


Přiložený soubor: Teoretické_základy_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Konfiskované osudy

Umělecké památky z německého majetku získaného československým státem a jejich severočeští majitelé / Konfiszierte Schicksale. Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer

Kristina uhlíková (ed.)

V centru pozornosti česko-německé publikace stojí proces záchrany, ale i devastace kulturně hodnotných předmětů z majetku postiženého poválečnými nacionálně motivovanými majetkovými represemi, a to se zvláštním důrazem na situaci v severních Čechách. Vzhledem k tomu, že pouhý popis odosobněných úředních mechanismů by sám o sobě nebyl schopen adekvátně přiblížit, co a proč se s těmito věcmi stalo, je k obecným kapitolám připojeno devatenáct případových studií sledujících konkrétní vybrané předměty dnes uložené ve veřejných sbírkách, objekty, jejichž zařízení původně tvořily, a osobnosti jejich posledních soukromých majitelů.

První vydání česky, německy, 703 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-24-9
Doporučená prodejní cena 430 Kč

-ROZEBRÁNO-

Přiložený soubor: (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách

Taťána Petrasová

Publikace poprvé představuje projekty architekta Pietra Nobileho, vztahující se k působení této významné postavy evropského neoklasicismu v Čechách. Na základě výzkumu architektovy pozůstalosti, uložené v italském Terstu a ve švýcarské Bellinzoně, ukazuje autorka technologické, estetické a sociologické aspekty architektovy tvorby. Rodák ze švýcarského kantonu Ticino se prosadil u vídeňského dvora a zakázkami pro knížete Klementa Lothara Václava Metternicha v Johannisbergu, Kynžvartě a ve Vídni. Patřil k následovníkům slavné generace francouzských architektů Ledouxe a Boullého, kteří zásadně ovlivnili jeho římská studia u Giuseppe Valadiera v letech 1798–1804. Jako ředitel školy architektury vídeňské Akademie výtvarných umění v letech 1818–1849 a vysoký úředník Dvorského stavebního úřadu ve Vídni určoval stavební dění i koncepci architektury celé rakouské monarchie. Objednavateli jeho staveb pro české země byli císař František I., kancléř Metternich i nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek. Nobileho neznámý experiment s kovovými architektonickými prefabrikáty zahájený v Kynžvartě v letech 1832–1833 představuje publikace domácím čtenářům poprvé. Její součástí je i soupis Nobileho díla v Čechách a rozsáhlé anglické resumé.

První vydání česky, anglické resumé, 93 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-26-3 Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. / 978-80-88027-36-2 Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Vydalo nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Doporučená prodejní cena 380 Kč

Přiložený soubor: Pietro_Nobile_Obsah/ Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium

Vinzenz Luksch. Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil II., Bezirk Leitmeritz/ Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl II., Okres Litoměřice

Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus (eds.)

Editovaný rukopis Soupisu památek bývalého litoměřického politického okresu vznikl na začátku 20. století v rámci společného topografického projektu Archeologické komise České akademie věd a umění a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Jeho text jedinečným způsobem zaznamenává stav památkového fondu na začátku 20. století a podává podrobný obraz často výrazně proměněných či dokonce zaniklých památek. Autorem svazku je česko-německý katolický kněz a historik Vinzenz Luksch. Již na počátku přípravy edice bylo rozhodnuto pomoci obecnému zpřístupnění německy psaného textu jeho překladem a následným vydáním v dvojjazyčné německo-české verzi. První díl věnovaný městu Litoměřice vyšel na konci roku 2015. Druhý trojsvazkový díl se zaměřuje na lokality mimo centrum bývalého okresu.

První vydání česky / německy, 898 s., čb obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-23-2
Doporučená prodejní cena 490 Kč

Přiložený soubor: Luksch_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby

Ludmila Hůrková – Klára Mezihoráková (eds.)

Publikace je věnována podobně jako předchozí svazek v této řadě (Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.) historickému a stavebnímu vývoji venkovského stavitelství. Pozornost je tentokrát upřena na jednotlivé vybrané stavby, které se nacházejí na území celé České republiky. Jejich prostřednictvím se publikace snaží upozornit na současný stav venkovské architektury vzniklé převážně v 19. a 20. století a poodhalit její mnohdy skryté hodnoty. Kniha zároveň opět provází stejnojmennou výstavu.
Texty: Ludmila Hůrková, Pavel Vlček, Tomáš Valeš, Marie Platovská, Markéta Svobodová, Klára Mezihoráková, Jan Uhlík, Zdeněk Poloprutský

První vydání česky, anglické resumé, 199 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-25-6
Doporučená prodejní cena 150 Kč

Přiložený soubor: ProměnyII_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: MONUMENTA BOHEMIAE ET MORAVIAE 5

Zámek Kačina

Pavel Vlček

Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s okolnostmi dlouho trvající stavby, na níž se účastnila celá řada významných architektů své doby, a to nejen těch, kteří působili v Čechách. Projekt lze zřejmě přisoudit Christianu Schurichtovi, Georgu Fischerovi a předně Johannu Philippu Joendlovi, který na stavbu bezprostředně dohlížel a přizpůsoboval dobovým trendům. Ke stavbě se vyjadřovali i vídeňští architekti Alois Pichl a Joseph Gerog Kornhäusel. Publikace je vybavena fotografiemi celé řady původních plánů, které se ke stavbě zachovaly, v závěru nechybí nezbytný soupis pramenů a literatury.

První vydání česky, 95 s.,bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-21-8
Doporučená prodejní cena 60 Kč


Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica et Sepulcralia 8

Jiří Roháček (ed.)

Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto unikátní pravidelné konference, pořádané od roku 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním pojetí, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropskému kontextu. Nevyhýbají se ani tématům, které šířeji osvětlují kontext, ve kterém tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na interdisciplinární charakter zasedání. Vícejazyčná publikace obsahuje celkem 22 statí a 3 kratší zprávy, které pokrývají danou problematiku od středověku do 20. století. Nově byly zařazeny i příspěvky k památkám židovským a islámským.

První vydání česky, anglicky, německy, polsky, slovensky, anglická a česká resumé, 530 s., čb. obr., Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-17-1, ISSN 2336-3363
Doporučená prodejní cena 290 Kč


Přiložený soubor: (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Katarína Mašterová (ed.)

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v obrazy specifických výtvarných kvalit a nevšední obrazové hodnoty. Kniha těchto fotografií je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která proběhla v roce 2019 v Galerii výtvarného umění v Chebu.
Vedle početných reprodukcí zahrnuje čtyři odborné studie rozebírající samotné fotografie soch od Jana Svobody (studie Kataríny Mašterové) i vlastní dílo Zdeňka Palcra (studie Ivy Mladičové a esej Vladimíry Koubové-Eidernové), které je dnes téměř zapomenuté, přestože patří k nejkvalitnějším výtvarným dílům druhé poloviny 20. století. Knihu doplňuje popis přátelství i výtvarného a myšlenkového souznění obou autorů (text Jaromíra Zeminy), jejich stručné životopisy a výběrová bibliografie. Kniha zahrnuje unikátní a nově zpřístupněný obrazový materiál.

První vydání česky, anglické resumé, 236 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN: 978-80-88283-22-5
Doporučená prodejní cena 370 Kč

Přiložený soubor: Svoboda+Palcr_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Jdi na venkov!

Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Tomáš Winter, Pavla Machalíková (eds.)

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století.
Věnuje se objevování venkova a jeho obyvatel kolem roku 1800 v souvislosti s kultem přírody a zkoumání „přirozených“ počátků společnosti, moderních národů a jejich kultury i charakteru. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Závěr knihy se zabývá politizací folkloru v 50. letech 20. století i jeho obsahovým vyčerpáním.
Kniha pojímá vedle architektury, obrazů, soch, kreseb, grafik a fotografií českých, ale i zahraničních umělců i vybraná filmová díla.

Knihu vydalo Artefactum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Distribuci a prodej knihy zajišťuje Arbor vitae.

První vydání, česky, 402 s., bar. obr., Praha 2019
ISBN 978-80-88256-10-6


Kategorie/Ediční řada:

Veřejný prostor v ohrožení?

Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín

Petr Kratochvíl (ed.)

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení – je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký fyzický tvar, je naplněn aktivitami, mezilidskými kontakty a vztahy, nese kulturní významy. Architektonicko-urbanistické, sociální a kulturní prvky se zde vzájemně propojují a podmiňují. I proto je vhodné v teoretických analýzách přistupovat k tomuto tématu z perspektivy různých vědeckých disciplín, jak se o to pokouší právě tato kolektivní publikace. Zastoupeny jsou v ní výklady sociologické, filosofické, právní a uměleckohistorické, analýz z pohledu teorie urbanismu i památkové péče, ale všímá si i živého umění v městském prostoru.

Autoři textů: Petr Kratochvíl, Slavomíra Ferenčuhová, Milan Kreuzzieger, Rostislav Švácha, Miroslav Kalný, Michal Novotný, Matěj Kratochvíl, Michal Lehečka, Petr Vašát, Petr Gibas

První vydání česky, anglické resumé, 143 s., bar. obr., Praha 2018
ISBN 978-80-88283-18-8
Doporučená prodejní cena 190 Kč

Přiložený soubor: Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450)

Milada Studničková – Maria Theisen (eds.)

Třináct studií v anglickém a německém jazyce ukazuje rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně, a zkoumá, jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského období ovlivnily podobu rukopisných knih. Badatelé se zaměřují na vztah obrazu a textu, funkci vyobrazení, výzdobu hojně opisovaných Viklefových traktátů a kladou si otázku, co je husitská ikonografie. Zvlášní pozornost je věnována astronomickým, astrologickým a biblickým rukopisům. Sborník seznamuje s některými dosud nepublikovanými či málo známými bohemikálními památkami, jako je skvostně zdobený list antifonáře, který zakoupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Autoři textů: Barbara Drake Boehm (New York), Pavol Černý (Ostrava/Olomouc), Lara Fortunato (Neapol/Berlin), Tomáš Gaudek (Praha), Jan Gromadzki (Wrocław), Alena Hadravová (Praha), Petr Hadrava (Praha), Hana Hlaváčková (Praha), Kateřina Horníčková (Salzburg / České Budějovice), Ulrike Jenni (Praha), Kateřina Kubínová (Praha), Irina von Morzé (Vídeň), Lenka Panušková (Praha), Daniela Rywiková (Ostrava), Maria Theisen (Vídeň)

První vydání anglicky/ německy, 231 s., bar. obr., Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-15-7
Doporučená prodejní cena 520 Kč

Přiložený soubor: Art in an Unsettled Time_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Fondy a sbírky oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Jiří Roháček, Kristina Uhlíková, Jana Marešová (eds.)

Fondy oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. jsou jedinečným souborem pramenů k dějinám uměleckohistorického oboru, památkové péče i kulturní politiky v českých zemích od posledních desetiletí 19. století až do současnosti. Obsahují (mnohdy nepublikované) výsledky bádání několika generací českých uměnovědců. Rozsáhlé plánové, grafické, fotografické, umělecké a další sbírky představují výjimečně bohatý historický ikonografický materiál dokumentující nejen architektonické, ale i movité památky, urbanistické a krajinné celky Čech, Moravy a Slezska. Publikace poskytuje základní informace k těmto fondům a je i prvním vodítkem pro zájemce o případné studium v oddělení dokumentace.

První rozšířené tištěné vydání, česky/ anglicky, 106 s., bar. obr., Praha 2018
ISBN 978-80-88283-12-6
Neprodejná publikace

Publikace je také ke stažení zdarma jako e-kniha - https://www.udu.cas.cz/cs/e-knihy/

Kategorie/Ediční řada:

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.

Ludmila Hůrková - Klára Mezihoráková (eds.)

Publikace Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. je věnována vývoji venkovského stavitelství v pěti správních krajích rozkládajících se z větší části na území Moravy a Slezska. Soustředí se zejména na období 19. a 20. století ve srovnání se současným stavem. Přináší možnost pohlédnout na architekturu moravského a slezského venkova z jiného, méně obvyklého úhlu. Kniha zároveň provází stejnojmennou putovní výstavu.
Texty: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková, Dalibor Prix, Tomáš Valeš, Marie Platovská, Kateřina Dolejší, Jan Uhlík, Markéta Svobodová, Pavel Vlček

První vydání česky, anglické resumé, 311 s., bar. obr., Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-14-0
Doporučená prodejní cena 190 Kč
-ROZEBRÁNO-

Kategorie/Ediční řada:

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Jiří Roháček a Lubomír Slavíček (eds.)

Kolektivní publikace se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem – tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je od středověku do 20. století. V knize nejde pouze o představení a interpretaci konkrétních příkladů, nýbrž i o snahu zasadit fenomén inventáře do širšího kulturního, sociálního a politického kontextu. Ukázat, jak souvisí zrod a idea inventarizace s obecnějšími změnami fungování společnosti, jaký má v určitých epochách vzrůstající zájem o třídění a katalogizaci vztah k dobovým filozofickým postojům, případně k proměnám určitých sociálních vazeb. Pokouší se i vymezit pojem inventáře z uměleckohistorického a archivního hlediska a představit možnosti jeho badatelské exploatace. Komplementárně přihlíží i k dalším pramenům obdobného typu a výpovědní hodnoty.
Autoři textů: Jürgen Zimmer, Ivan Hlaváček, Beket Bukovinská, Lubomír Slavíček, Tomáš Sekyrka, Jana Zapletalová, Radka Nokkala Miltová, Kristina Uhlíková, Eva Richtrová
První vydání česky, německy, německá resumé, anglické anotace, 175 s., čb. obr., Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-03-4
Doporučená prodejní cena: 190 Kč

Přiložený soubor: Hortus inventariorum_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Cim 2

Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Kateřina Kubínová

Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Tento rukopis dosud neměl monografii a i v odborné literatuře, ač dobře známý, se pohybuje na okraji zájmu. Kniha se pokouší tuto mezeru zaplnit. Reviduje dosavadní názory a snaží se nalézt odpovědi na pro kodex zásadní otázky. Zejména je nově řešena enigmatická otázka vzniku rukopisu, na němž pracovalo několik iluminátorů různého školení: franko-saští ornamentalisté, snad remeští figuralisté, a písaři pocházející ze saského Corvey. Komplexního rozboru se dočkala i pozoruhodná ikonografie se scénami povolání apoštolů. Zcela nově je analyzována vazba kodexu, včetně slonovinové destičky na přední desce a hedvábné textilie na přídeští. Také otázka příchodu rukopisu do Čech je zde zevrubně probrána. Také dosud nebyly zkoumány osudy rukopisu v pražské katedrále a jeho případná funkce v rámci svatovítského pokladu, kde byl uložen až do 19. století.
První vydání česky, anglické resumé, 375 s. , bar. obr. Praha 2017
ISBN 978-80-88283-06-5
Doporučená prodejní cena 990 Kč

Přiložený soubor: Obsah/Contant (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.)

Naši čtenáři zatím neměli příležitost seznámit se s dějinami umění v Čechách a na Moravě v jednom knižním svazku. Tuto mezeru vyplňuje bohatě ilustrovaná týmová práce Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, která sleduje proměny umělecké tvorby v českých zemích od Velké Moravy po současnost. Zabývá se malířstvím, sochařstvím, architekturou, knižní malbou, uměleckým řemeslem, fotografií i jinými druhy umělecké tvorby; osm stovek vybraných děl zasazuje do historických souvislostí jejich vzniku. Jádro knihy tvoří takzvané "rodinky", skupiny dvou, tří nebo čtyř uměleckých prací, které spojuje dohromady osobnost královského nebo šlechtického objednavatele, vznik díla v prostředí starých klášterů, na půdě moderních akademií nebo na pozadí dobových náboženských nebo politických proudů, příslušnost k vyhraněnému uměleckému směru, různá ztvárnění jednoho tématu i jiné zajímavé vazby. V "rodinkách" se čtenářům představí nejvýznamnější umělecké výkony spojené s českým územím i nejvýznamnější umělecké osobnosti, od mistra Theodorika a Petra Parléře přes tvůrce kubistické a meziválečné avantgardy po současné umělce Veroniku Bromovou nebo Federica Díaze.

Knihu vydalo nakladatelství Artefactum ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Distribuci a prodej knihy zajišťuje Arbor vitae.

První vydání, kniha vychází v české a anglické mutaci, 992 s., bar. obr., Praha 2017
ISBN 978-80-904543-8-7Kategorie/Ediční řada:

Josef Sudek: Topografie sutin

Katarína Mašterová (ed.)

Autoři textů: Adam Havlík, Amy Hughes, Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu – poškozené stavby, skladiště deinstalovaných soch či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Výstava v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy (22.5.–19.8.2018) je spolu s putovní výstavou, prezentovanou ve stejném roce v několika evropských městech ve spolupráci s Českými centry, prvním komplexním představením této dnes téměř neznámé části Sudkova díla.

K výstavě vychází obsáhlý katalog s pěti odbornými eseji a bohatým obrazovým doprovodem. Texty poprvé odborně analyzují Sudkův soubor, jeho obsah osvětlují nástinem historických okolností závěru války v Praze, či nabízejí srovnání fotografií Prahy roku 1945 od dalších autorů. Fotografie významných historických událostí svým obsahem obvykle zastiňují obrazové kvality samotné fotografie – výstava a katalog však prokazují, že u Josefa Sudka toto zažité nahlížení zastiňuje hloubka a kvalita jeho fotografických obrazů, které charakterizuje citlivé osobní zaujetí autora složitým námětem.

První vydání česky/anglicky, 224 s., čb. obr. Praha 2018
ISBN: 978-80-88283-10-2
Doporučená prodejní cena 490 Kč
-ROZEBRÁNO-
Připravujeme dotisk

Přiložený soubor: Obsah/ Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

The Star

Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague

Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Mezi specifika pražského letohrádku, která text podrobně analyzuje, patří především půdorys šesticípé hvězdy, překvapivá monumentalita stavby a její zdánlivě bezúčelný pevnostní character a mnohovrstevnatá a současně hravá ikonografie bílých štukových reliéfů v interiéru, jejichž podoba evokuje antický Řím. Stejně tak obora, která byla již v renesanci zkrášlena zřízením širokých alejí, křížících se do obrazce hvězdy, je autory knihy chápána jako významný prvek utvářející charakter Hvězdy. Zásadní vliv při budování letohrádku měl pražský místodržící Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), „inventor“ a stavebník Hvězdy. Bohatství motivů a myšlenek, jež mohly být pro umělce Hvězdy určující, zpřístupňuje výpravná obrazová dokumentace knihy, která obsahuje přes 700 snímků, vytvořených speciálně pro tuto publikaci.

První vydání, anglicky, 429s., bar. obr., Praha 2017
ISBN 978-80-88283-08-9
Doporučená prodejní cena 1270 Kč

Přiložený soubor: The Star_obsah (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Dresden – Prag um 1600

Studia Rudolphina Sonderheft 2

Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.)

Publikace Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. navazuje na sborník München–Prag um 1600 z roku 2009 a je pokračováním projektu zaměřeného na mapování kontaktů mezi císařským dvorem Rudolfa II. a panovnickými dvory střední Evropy. I tentokrát svazek přináší výsledky mezinárodní konference pořádané v Drážďanech a v Praze 17. – 20. 3. 2015 ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Úvodem svazku jsou nastíněny bohaté vazby mezi Prahou a Drážďanami a celoevropský historický a kulturní kontext kolem roku 1600 i méně známé kontakty mezi saským kurfiřtem Augustem a Vilémem z Rožmberka. Jednotlivé, vesměs bohatě obrazově vybavené texty následně mapují společné zájmy na poli umění, vědy a kultury a přinášejí nové poznatky k transferu umělců mezi oběma dvory, dokumentují výměnu vědeckých poznatků a zdůrazňují velký význam panovnických darů.

Autoři textů: Jan Baťa (Univerzita Karlova v Praze), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Wolfram Dolz, Michael Korey Peter Plaßmeyer, (Mathamatisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Angelica Dülberg (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen), Eliška Fučíková (Praha), Vladimír Karpenko (Praha), Thomas DaCosta Kaufamnn (Princeton University), Jutta Kappel, Dirk Syndram, Ulrike Weinhold (Grünes Gewölbe SKD), Jürgen Müller (Technische Universität Dresden), Holger Schuckelt (Rüstkammer, SKD), Martin Šolc (Astronomický ústav UK), Helen Watanabe-O’Kelly (University of Oxford), Jürgen Zimmer (Berlín), Beket Bukovinská, Martin Krummholz, Ivan P. Muchka, Ivo Purš (ÚDU AVČR).

Vydání 1., německy, anglické resumé, 267 s., bar. obr., Praha 2017
ISBN 978-80-86890-24-1
Doporučená prodejní cena 320 Kč

Přiložený soubor: Dresden-Prag_obsah/content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov. Svazek druhý: Český Krumlov. Edice nedokončeného rukopisu / Inventar der Historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politische Bezirk Böhmisch Krumau

František Mareš, Jan Sedláček

Jana Marešová (ed.)

V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech 1912-1916 jej k vydání, jako druhý díl k Soupisu památek českokrumlovského okresu (1918) připravila velmi zkušená autorská dvojice František Mareš a Jan Sedláček (Třeboňsko, 1910; Prachaticko, 1913). Samotné edici rukopisu předchází úvodní studie věnovaná relativně dlouhé a komplikované historii vzniku tohoto svazku. Počátky vzniku tohoto svazku totiž sahají až do roku 1898 a končí v roce 1934 u Zdeňka Wirtha. Díky jeho pečlivosti se ale Soupis zachoval v jeho pozůstalosti, která v roce 1961 přešla do majetku Ústavu dějin umění AV ČR.
Úvodní studie je tradičně doplněna medailonky obou autorů, formálním i textovým rozborem, ediční poznámkou, ale i terminologickým slovníčkem.
Edice Soupisu je doplněna obsáhlou dobovou obrazovou dokumentací, která byla pořízena právě pro účely Soupisu architektem Janem Sedláčkem a významnými jihočeskými fotoateliéry (Josef Seidel, Josef Wolf).

Dvoujazyčná publikace.

česky / německy, 1031 s., čb obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2017
ISBN 978-80-86890-06-7
Doporučená prodejní cena 490 Kč

Kategorie/Ediční řada: Monumenta Bohemiae et Moraviae 4

Kostel sv. Hypolita ve Znojmě-Hradišti sv. Hypolita

Tomáš Valeš

Přehledná publikace ve formě příručního kapesního průvodce představuje široké laické i odborné veřejnosti souhrn poznatků o stavebním vývoji a uměleckých proměnách dnes převahou barokního komplexu proboštství křížovníků s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma. Věnuje se rovněž středověké minulosti areálu, stejně jako stručně přibližuje i okolní kostely v Mašovicích, Popicích a Hodonicích, spjaté s proboštstvím výkonem patronátního práva. Odborník na jihomoravské barokní umění, Tomáš Valeš, v koncentrovaném textu vylíčil dějiny areálu v širším historickém a společenském kontextu, s důrazem na velmi cennou malířskou výzdobu z rukou předních barokních malířů – Franze Antona Maulbertsche a Josefa Winterhaldera mladšího. V závěru čtenáři najdou i odkazy na podstatné prameny a literaturu, jež lze využít k dalšímu studiu.

Vydání 1., 64 s., 33 bar. obr., Praha 2017
ISBN 978-80-86890-21-0
Doporučená prodejní cena 60 Kč

Kategorie/Ediční řada:

Věda minulosti dnes

Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů

Jiří Roháček – Kristina Uhlíková (eds.)

Publikace věnovaná metodice edičního zpracování starších nepublikovaných textů nabízí různé varianty přístupů k ediční praxi i argumenty k jejich volbě na základě zkušeností autorů textů z edičních projektů Soupisů památek historických a uměleckých meziválečné Archeologické komise Akademie věd a současného projektu Soupisu nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji Národního památkového ústavu v Liberci, edice spisů z pozůstalosti historiků Zdeňka Kalisty a Karla Kazbundy, i obecnější zamyšlení nad smyslem zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů dnes.
Autoři textů – Renata Ferklová, Jiří Flaišman – Michal Kosák, Jan Kahuda, Jana Marešová, Dalibor Prix, Jiří Roháček, Petra Šternová – Ivo Habán, Tomáš Sekyrka, Kristina Uhlíková

1. tištěné vydání, česky, anglické resumé, 110 s., bar. obr., Praha 2017.
ISBN 978-80-86890-12-8

Doporučená prodejní cena 90 Kč
- ROZEBRÁNO-

Publikace je jako e-kniha také zdarma ke stažení – http://www.udu.cas.cz/cs/e-knihy/

Přiložený soubor: Věda minulosti dnes_obsah / content (JPG)
Kategorie/Ediční řada:

Instant Presence. Representing Art in Photography

Hana Buddeus, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová (eds.)

Spolu s digitalizací sbírek a redefinováním analogových archivů se objevila celá řada nových témat, spojených s problematikou fotografie uměleckých děl. Fotografie tohoto typu, uložené ve fototékách uměleckohistorických institucí, v pozůstalostech historiků umění, umělců a fotografů, v archivech, muzeích a galeriích, a reprodukované v časopisech a uměleckohistorických publikacích se dnes těší dosud nebývalé pozornosti.
V knize vydané k poctě Josefa Sudka (1896–1976), českého fotografa, který se proslavil zejména fotografiemi orosených oken ateliéru, se potkávají texty zahraničních odborníků zabývajících se dlouhodobě tématem fotografické reprodukce uměleckých děl s příspěvky kurátorů a historiků umění, kteří se specializují na fotografickou tvorbu Josefa Sudka. Šíře a hloubka záběru fotografa, pro nějž byla práce na reprodukcích uměleckých děl jedním ze zdrojů obživy, umožňuje hledat odpovědi na řadu důležitých otázek, týkajících se zprostředkování uměleckých děl pomocí fotografie.
Autoři textů: Hana Buddeus, Costanza Caraffa, Antonín Dufek, Sarah Hamill, Amy Hughes, Geraldine A. Johnson, Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Megan R. Luke, Katarína Mašterová, Jan Mlčoch, Hélène Pinet, Rolf Sachsse

1. vydání, anglicky, 319 s., bar. obr., jmenný rejstřik, Praha 2017
ISBN 978-80-86890-09-8
Doporučená prodejní cena 450 Kč

Přiložený soubor: Instant Presence_Obsah/Content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Karel IV. a Emauzy

Liturgie, text, obraz

Kateřina Kubínová a kol. (eds.)

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad odborníků Akademie věd ČR. Texty vycházejí z příspěvků ze stejnojmenné konference z října roku 2016.
Autoři textů: Martin bažil, Klára Benešovská, Václav Čermák, Jan Dienstbier, David Eben, Matouš Jaluška, Martina Jamborová, Martina Kramarić, Kateřina Kubínová, Lukáš Matoušek, Petr Nejedlý, Adam Pokorný, Lukáš Reitinger, Petr Skalický, Tomáš Slavický, Jurij Snoj, Daniel Soukup, Miroslav Vepřek, Kateřina Voleková

1. vydání, česky, anglická resumé, 353 s., bar. obr., jmenný rejstřík, pevná vazba, Praha 2017
ISBN 978-80-86890-92-0
Doporučená prodejní cena 440 Kč

Přiložený soubor: Karel IV. a Emauzy_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Cirkus pictus – zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950

Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Stanislava Fedrová, Hanuš Jordan

Cirkus s typickými postavami artistů, klaunů a krotitelů exotických zvířat je svébytným světem, odlišným od každodenní reality. Divákům poskytuje nebývalou podívanou a nové smyslové zážitky. Ve výtvarném umění a literatuře je cirkus spojován s rozmanitou symbolikou. Kniha zpřítomňuje tyto reflexe v českém prostředí od počátku 19. století do poloviny 20. století, a to v širších souvislostech evropského umění. Vedle prací známých autorů, mezi něž patřili Bohumil Kubišta, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Vítězslav Nezval nebo Eduard Bass, představuje i díla pozapomenutých tvůrců. Pozornost věnuje také historii cirkusu samého.

Knihu vydaly Galerie výtvarného umění v Chebu, nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích a Artefactum v Praze 2017

Distribujci knihy zajišťuje nakladatelství Arbor vitae.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 160 s., bar. obr., jmenný rejstřík, Praha 2017
ISBN 978-80-904534-7-0

Kategorie/Ediční řada:

Umění a tradice

Pavla Machalíková – Tomáš Winter (ed.)

Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané a přejímané. Je to korpus zvyklostí, konvencí a obyčejů. Velmi úzce souvisí s představou kánonu neboli určité normy a toho, co je dané a přijímané ve smyslu odsouhlaseného a prověřeného souboru pravidel. Kniha ilustruje pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, literatury a dramatu, jakým způsobem se vztah k tradici, zahrnující její přijímání i odmítání, proměňoval v moderní době.
Autoři: Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Tomáš Koblížek, Pavla Cenková, Lucie Urbánková, Lenka Rychtářová, Eva Štědrová, Aleš Pospíšil, Zuzana Duchková, Markéta Peringerová, Vendula Hnídková, Lenka Hachlincová, Klára Soukupová

Vydání 1., česky, anglická resumé, 159 s., bar. obr., jmenný rejstřík, Praha 2017
ISBN 978–80–86890–97-5
Doporučená prodejní cena 160 Kč

Přiložený soubor: Umění a tradice_obsah / content (JPG)
Kategorie/Ediční řada:

Věda a umění

Sborník z 5. sjezdu historiků umění

Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (eds.)

Sborník příspěvků Věda a umění vychází jako v pořadí již pátá publikace shrnující příspěvky celostátní konference historiků a historiček umění pod záštitou Uměleckohistorické společnosti. Čtenáři nabízí, až na několik výjimek, statě všech zúčastněných autorů posledního sjezdu, který se uskutečnil 16.–18. září 2015 na půdě olomoucké Katedry dějin umění. Celkem pět tematických bloků, I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“; II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes; III. Vědecké objevy a staré umění; IV. Dějiny umění a tajné vědy; V. Umělecký výzkum, ukazuje, jak jednotliví účastníci sjezdu uchopují složitě definovatelný vztah mezi uměním a vědou. Sborník čítá celkem čtyřiadvacet vědeckých příspěvků, včetně úvodních statí vedoucích sekcí, které přibližují koncepci a hlavní teoretickou bázi zařazených textů. Cílem publikace není odpovědět na všechny vznesené otázky, ale naopak otevřít nový prostor pro celospolečenskou diskuzi o pozici věd o umění na poli vědeckého bádání jako takového.
Sborník vychází v nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR s podporou Katedry dějin umění FF UP a Uměleckohistorické společnosti.
Autoři: Matthew Rampley, Jindřich Vybíral, Milena Bartlová, Ivan Foletti, Ondřej Hojda, Jakub Stejskal, Ladislav Kesner, Dominika Grygarová, Petr Adámek, Ivan Blecha, Ladislav Daniel, Lubomír Konečný, Martin Pavlíček, Markéta Hánová, Michaela Ramešová, Marie Rakušanová, Karel Císař, David Voda, Tomáš Winter, Tomáš Pospiszyl, Helena Čapková, Zuzana Štefková, Viktor Čech, Terezie Nekvindová, Pavel Sterec

1. vydání, česky, anglická resumé, 283 s., Praha 2017
ISBN 978–80–86890–99–9
Doporučená prodejní cena 260 Kč

Přiložený soubor: Umění a věda_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia 7

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Jiří Roháček (ed.)

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých a polských badatelů přednesené na 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek … stipendia enim peccati mors gratia autem dei vita aeterna … pořádaném Ústavem dějin umění AV ČR v roce 2015.
Autoři: Michal Dragoun – Tomáš Gaudek, Marek Walczak, Marcin Szyma, Marie Ryantová, Petr Hrubý, Jan Kilián, Milan Hlinomaz, Jiří Wolf, Markéta Kudláčová, Ladislav Zikmund-Lender, Vendula Hnídková, Petr Horák, Vladislava Říhová, Renata Skřebská, Milan Svoboda, Jana Marešová – Klára Mezihoráková, Lucie Romportlová, Anna Rollová, Klára Woitschová

Vydání 1., česky, anglicky, anglická a česká resumé, 347 s., čb. obr., Praha 2016
ISBN 978-80-86890-95-1
Doporučená prodejní cena 290 Kč

Přiložený soubor: Epigraphica & Sepulcralia 7_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Kristina Uhlíková (ed.), Dita Jelínková Homolová, Jitka Císařová, Jan Uhlík

Publikace sleduje problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů a jednotlivých osobností v nacistickém hnutí. Pro přiblížení jejich situace bylo zvoleno šest představitelů z rodu Aehrenthalů, Czerninů, Clary-Aldringenů, Kinských a Waldsteinů. Biografické medailony těchto osobností ilustrují, nakolik byly postoje šlechticů v meziválečném a válečném období specifické a rozdílně motivované případ od případu. Současně publikace nahlíží osudy historických sídel patřících v první polovině 20. století uvedeným rodům. Tyto zámky, hrady i paláce prošly zásadní proměnou svého významu, způsobu využívání a tedy i formy zařízení svých interiérů již během první republiky. I následný válečný konflikt je většinou neminul bez povšimnutí. Všechny dějinné zvraty jsou však svým dosahem nesrovnatelné s tím, co se odehrálo v prvních letech po konci války, kdy byly tyto objekty na základě dekretů prezidenta republiky vyvlastněny, neboť události let 1945 až 1951 určily jejich osudy a osudy všech v nich uložených předmětů na další desetiletí a určují je do značné míry dodnes.
Výstava a doprovodná publikace byly připraveny kolektivem projektu Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu realizovaného v rámci programu NAKI II na Ústavu dějin umění AV ČR.
Výstava bude v roce 2018 putovat na zámek Krásný dvůr a ČVUT v Praze.

Vydání první, česky, anglické resumé, 230 s., čb. obr., Praha 2017
ISBN 978-80-86890-96-8
Neprodejná publikace, pro zájemce zdarma.
-ROZEBRÁNO-

Kategorie/Ediční řada:

Památky Těšínského knížectví

Klára Mezihoráková (ed.)

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty jednotlivých českých a polských autorů se zabývají vybranými památkami a uměleckými osobnostmi spojenými s daným územím bez ohledu na později vytyčené hranice a připomínají tak někdejší celistvost této oblasti, její uměleckohistorické bohatství a specifika. Autoři se zaměřili na různé druhy uměleckých památek, architekturu, sochařství i malířství, v časovém rozpětí od středověku až po 20. století. Nechybí stati věnované tématům pro Těšínsko zvláště charakteristickým – dřevěné sakrální architektuře či evangelickým kostelům 19. a počátku 20. století. Kniha obsahuje texty v českém a polském jazyce, s anglickými resumé. Autory příspěvků jsou: Irena Adamczyk, Teresa Dudek Bujarek, Przemysław A. Czernek, Ondřej Haničák, Michaela Hrčková, Ludmila Hůrková, Marek Kwaśny, Andrzej Kozieł, Žaneta Lechovičová, Klára Mezihoráková, Hana Myslivečková, Zdeněk R. Nešpor, David Pindur, Dalibor Prix, Romana Rosová.

Vydání první, česky a polsky, anglická resumé, 260 s., bar. obr., jmenný rejstřík, Praha 2016
ISBN 978-80-86890-93-7
Doporučená prodejní cena 310 Kč

Kategorie/Ediční řada:

Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight

Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.)

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se dotklo s nebývalou intenzitou moderní umění. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka a na slova Františka Hrubína pro dětské hlasy a klavír.
Publikace Nespatříte hada představuje tyto vzájemné vztahy. Současně se zabývá také obecnějšími otázkami, jaké pro moderní české (a evropské) výtvarné umění, literaturu a hudbu otevíralo téma dětského světa, dětského tvoření a poté umělecké tvorby pro děti.
Tvůrčí přístup Čapka, Hrubína, Skácela a Kabeláče je specifickým dokladem multimediálních inspirací v moderním umění, které nepřestávají být aktuální ani v současnosti. Aby byla tato multimediálnost zpřítomněna i v knize, je její součástí CD, obsahující nahrávku Kabeláčovy skladby, provedenou dětským pěveckým sborem Radost, a recitační pásmo Hrubínových a Skácelových veršů v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Vydání první, dvoujazyčná publikace, česky / anglicky, 160 s., bar. obr., Praha 2016
ISBN 978-80-86890-88-3
Doporučená prodejní cena 390 Kč

Přiložený soubor: Nespatříte hada_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Josef Sudek: V ateliéru

Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová (ed.)

Katalog ke stenojmenné výstavě (2. 12. 2016 – 27. 1. 2017, Galerie Věda a umění, AV ČR, Praha) s textem Vojtěcha Lahody a s medailony umělců. Intimně laděná výstava završila oslavy 120. výročí od narození a 40. výročí od smrti českého fotografa Josefa Sudka (1896–1976). Představila fotografovy pohledy do ateliérů převážně pražských umělců zahrnujících Josefa Mařatku, Bohumila Kafku, Františka Zikmunda, Emanuela Famíru, Josefa Wagnera, Hanu Wichterlovou, Viléma Plocka, Jiřího Jašku, Otu Janečka a Andreje Bělocvětova. Výstava byla vytvořena z nových kontaktních kopií pořízených z originálních negativů Josefa Sudka současným českým fotografem Vladem Bohdanem. Negativy pocházejí ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.
Katalog je dvoujazyčný.
Texty medailonů: Zuzana Krišková, Vojtěch Märc, Katarína Mašterová, Martin Pavlis

Vydání první, česky / anglicky, 37 s., čb. obr., Praha 2016
ISBN 978-80-86890-89-0
Neprodejná publikace, pro zájemce zdarma.

Kategorie/Ediční řada:

Alchemy and Rudolf II

Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries

Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.)

Těžko bychom hledali jiné téma českých a středoevropských dějin raného novověku,které by bylo tak populární a zároveň dodnes tak málo pochopené, jako je alchymie spojená s vládou císaře Rudolfa II. (1552–1612). Nemá na tom zdaleka vinu pouze známý filmový opus ze začátku padesátých let minulého století, neboť ten jen převzal schematický obraz „rudolfínské alchymie“, jak se vyvíjel v české i německé historiografii v 19. století a první polovině století následujícího. V rámci tohoto obrazu byly legendy míšeny s historicky doložitelnými fakty, která byla vinou toho často nesprávně interpretována. Situace se proměňovala teprve od sedmdesátých let 20. století, kdy se v souvislosti s obnoveným zájmem o manýrismus a rudolfínské umění pohled historiků zaměřil i na další oblasti rudolfínské kultury, a tudíž i na alchymii, která tvořila její významnou součást. Tento zájem přirozeně souvisel i se změnou pohledu na alchymii samou, jež přestala být v očích historiků pouhým předstupněm moderní chemie – předmětem vyhrazeným specializovaným dějinám vědy – a začala být studována jako složitý a významný kulturněhistorický a sociální fenomén spjatý s dalšími naukami, technikami a oblastmi společenského života, jakými byly nejen lékařství, hornictví a metalurgie, ale i náboženství, výtvarná umění a aristokratická reprezentace.
Předkládaná publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem. Ten nesahal jen do českých zemí, ale i do Rakouska a oblastí Římsko‑německé říše. Časově je dané téma vymezeno dobou vlády Rudolfa II. v letech 1576 až 1611, avšak pro pochopení jeho kontextu je nezbytné poukázat i na vývoj alchymických bádání ve střední Evropě zhruba od počátku 16. století, stejně jako je důležité sledovat vývoj jeho dozvuků v 17. století.

Vydání druhé, první anglické vydání, anglicky, 869 s., bar. obr., Praha 2016
ISBN 978-80-86890-85-2
Doporučená prodejní cena 1500,- Kč

Přiložený soubor: Alchemy and Rudolf II_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: MONUMENTA BOHEMIAE ET MORAVIAE

Kostel sv. Alberta v Třinci

Klára Mezihoráková

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími stavbami (farou, domkem kostelníka ad.) celistvý areál na návrší nad Třineckými železárnami. Celek je působivým dílem významného architekta Albina Theodora Prokopa (1838–1916) a ke stavbám se dochovala bohatá plánová dokumentace. Některé z návrhů jsou zde publikovány poprvé. Dalšími přínosy této drobné knížky jsou kvalitní aktuální fotografie a půdorys kostela s popisky, napomáhající zájemci v orientaci při prohlídce objektu.

1. vydání, česky, 51 s., bar. obr., Praha 2016
ISBN 978-80-86890-87-6
Doporučená prodejní cena 60,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Klára Mezihoráková

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve středověkém období jednalo o důležitý fenomén – do poloviny 14. století vznikl na našem území relativně velký počet devíti konventů dominikánských jeptišek. Kniha se soustředí na dosud existující architekturu řádu, kterou u nás dnes představují již jen dva komplexy – bývalý klášter sv. Kateřiny v Olomouci a bývalý klášter sv. Anny na Starém Městě v Praze. Těmto konventům náleží v rámci knihy podrobné kapitoly, v nichž je nastíněna jejich historie a stavební vývoj jejich budov, především obou kostelů, které se dochovaly jako poměrně celistvé gotické stavby a jsou tak významnými příklady středověké architektury mendikantek. Opomenuty ale nejsou ani zaniklé kláštery a důraz je kladen na zasazení celé skupiny českých a moravských konventů do kontextu středoevropského řádového stavitelství. Důležitou linii textu tvoří také problematika specifických stavebních úprav klášterních budov a kostelů dominikánských jeptišek, reflektujících požadavek přísné klausury řeholnic, a otázky ohledně funkcí jednotlivých prostor.

Vydání 1., česky, anglické a německé resumé, 223 s., bar. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2016
ISBN 978-80-86890-82-1
Doporučená prodejní cena 350 Kč

Kategorie/Ediční řada:

Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

Klára Benešovská, Václav Čermák, Kateřina Kubínová, Tomáš Slavický, Lukáš Matoušek

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka. První část publikace je věnována založení kláštera a především jeho slovanskému písemnictví až do husitských válek a jeho vlivu na české a chorvatské písemnictví. Následující oddíl představuje Emauzský cyklus, soubor nástěnných maleb z přelomu 60. a 70. let 14. století, který byl namalován v ambitu kláštera a v přilehlé kapli. Třetí část přibližuje architekturu kláštera a jeho kostela, zcela na závěr jsou připomenuty pohnuté osudy této Karlovy fundace od 15. do počátků 21. století. Texty, založené na nejnovějším odborném bádání, jsou určeny pro laické i odborné publikum.
Publikace vychází ve dvojjazyčném, česko-anglickém vydání.

Vydání 1., česky / anglicky, 130 s., bar. obr., Praha 2016
ISBN 978–80–86890–84–5
Doporučená prodejní cena 220 Kč

Přiložený soubor: Slovanská klášter_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia 6

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Jiří Roháček (ed.)

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých, slovenských a polských badatelů přednesené na pravidelných zasedáních k problematice sepulkrálních památek v letech 2012–2014.

Vydání 1., česky, slovensky, polsky, anglicky, anglická a česká resumé, 525 s., čb. obr., Praha 2015
ISBN 978-80-86890-83-8
Doporučená prodejní cena 290 Kč

Přiložený soubor: Epigraphica & Sepulcralia 6_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye

Petra Trnková (ed.)

Kolektivní odborná monografie je závěrečnou publikací projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny a shrnuje výsledky precizního pětiletého výzkum obrazových i písemných pramenů spjatých s uměleckým a kulturním okruhem rodu Buquoyů v 18. a 19. století.
Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v Čechách v polovině 19. století, zejména s ohledem na jeho zájmy v oblasti krajinotvorby, architektury, sběratelství, vlastní umělecké tvorby i obrazové dokumentace. Značná pozornost je věnována širšímu tematickému i teritoriálnímu kontextu uměleckém mecenátu, přičemž zohledněn je i zásadní podíl předchozích dvou generací.
Kniha na mnohých příkladech ukazuje, že nadšení hraběte Buquoye pro dobové ideály romantismu a historismus i snaha dát těmto ideálům reálnou podobu, daleko přesahovaly obvyklou, takřka povinou míru uměleckých zájmů příslušníků jeho společenské vrstvy. Svými zásahy do krajiny na Novohradsku, ať už z pozice inspirátora či fundátora, důmyslnou koncepcí rožmberského hradního muzea či systematickou a dlouhodobou snahou dokumentovat postupné romantické a historizující proměny svých panství se v širokém středoevropském kontextu stal naprosto výjimečným zjevem na poli dobového kulturního mecenátu své doby.
Obsah knihy odráží strukturu a fáze výzkumu, jakož i badatelské priority jednotlivých členů autorského kolektivu:
1/ Martin Krummholz: Tereziino údolí a romantické vize Jana Jiřího Buquoye
2/ Petr Šámal: Umění jako rodová tradice. Jiří Jan Buquoy v kontextu šlechtického diletantismu
3/ Petra Trnková: Rytíři, poutníci, turisté, archeologové a starožitníci na Rožmberku
4/ Petr Šámal: Malíři, kreslíři a grafici ve službách Jiřího Jana Buquoye
5/ Jan Ivanega: Buquoyové mezi Prahou, Vídní, Červeným Hrádkem a Novými Hrady

Vydání 1., česky / anglicky, 296 s., bar. obr., jmenný rejstřík, Praha 2015
ISBN 978-80-86890-80-7
Doporučená prodejní cena 400 Kč

Přiložený soubor: Krajina - sídlo - obraz_obsah / content (JPG)
Kategorie/Ediční řada:

Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského

Ivo Purš – Hedvika Kuchařová (edd.)

Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595), který byl v letech 1547–1563 místodržícím v Českém království. Arcivévodova knihovna vznikala s největší pravděpodobností na Pražském hradě. Po roce 1567, kdy se Ferdinand stal vladařem v Tyrolsku, byla instalována a dále rozšiřována na zámku Ambras u Innsbrucku. Později došlo k rozptýlení fondu a představu o původní knihovně si můžeme vytvořit pouze na základě pozůstalostního inventáře z roku 1596 a inventáře pěti set rukopisů, převezených z Ambrasu do Vídně roku 1665.
Kolektivní monografie je výsledkem grantového projektu „Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského: kulturně historické a uměleckohistorické aspekty“ (Program GA AV ČR „Podpora projektů cíleného výzkumu“, id. č. 1QS800330501) z let 2005–2008 a sestává ze dvou svazků. První z nich přináší deskriptivně-analytické texty, věnované tematickým okruhům zastoupeným v knihovně. V samostatné kapitole jsou pojednány rukopisy, uložené v knihovně mezi tisky i v kunstkomoře. Zvláštní texty jsou věnovány chronologické, geografické a jazykové provenienci tisků, jakož i dílům dedikovaným vlastníkovi knihovny. Vyústění monografie představuje kapitola věnovaná zasazení Ferdinandovy knihovny do kontextu českých a rakouských knihoven 16. století. Druhý svazek je katalogem obsahujícím všechna identifikovaná data a popisy jednotlivých tisků a rukopisů. Oba svazky jsou doplněny obrazovou přílohou, která zvláště u druhého svazku vzhledem ke svému rozsahu významně doplňuje dokumentační aspekt publikace.

Vydání 1., česky, německé resumé, 2 svazky, 1384 s., obr., obr. příl., jmenný rejstřík, Praha 2015
ISBN 978–80–86890–72–2 (1. svazek), ISBN 978–80–86890–73–9 (2. svazek), ISBN (pro oba svazky) 978–80–86890–74–6
Doporučená prodejní cena 980,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium XVI

Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice

Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus (edd.)

V pořadí již čtvrtá edice rukopisu Soupisu památek historických a uměleckých připraveného v rámci společného projektu Archeologické komise ČAVU a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Autorem této litoměřické uměleckohistorické topografie napsané v prvních dvou desetiletích 20. století je zdejší kanovník, církevní historik a konzervátor památkové péče Vinzenz Luksch.
Kniha vychází ve dvoujazyčném německo-českém vydání a edici původního spisu předchází rozsáhlá úvodní studie.

1. vydání, německy/česky, 486 s., čb. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2015
ISBN 8788086890791
Doporučená prodejní cena 360,- Kč

-ROZEBRÁNO-

Přiložený soubor: Vinzenz Luksch, Litomerice_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: MONUMENTA BOHEMIAE ET MORAVIAE 2

Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě pražském

Pavel Vlček

Drobná publikace ve formátu kapesního průvodce nabízí nejširší laické i odborné veřejnosti shrnutí poznatků o stavebním vývoji a proměnách významného pražského staroměstského barokního paláce. Specialista na barokní architekturu, prof. Pavel Vlček, pečlivě v kompaktním textu zevrubně líčí dějiny objektu v širším historickém a společenském kontextu, podává funkční i stylovou analýzu paláce a v závěru přehledně provádí zájemce stavbou. Na konci je připojen odkaz na podstatné prameny a literaturu, jež mohou zájemci využít k dalšímu studiu.

1. vydání, česky, 67 s., bar. obr., Praha 2015
ISBN 978-80-86890-68-5
Doporučená prodejní cena 60,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Setkávání

Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské

Jan Chlíbec – Zoë Opačić (edd.)

Předkládaná kniha textů si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen česká, ale zahrnuje v širokém geografickém rozpětí evropskou středověkou kulturu v rozmezí několika staletí. Do knihy přispěli svými texty kromě českých a slovenských badatelů také přední vědci z Francie, Německa, Švýcarska, Anglie, Polska a Maďarska. Svorníkem tohoto badatelského úsilí je osobnost Kláry Benešovské, významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem, rozsáhlým rejstříkem, kompletní bibliografií Kláry Benešovské a anglickými resumé.

Vydání 1., česky, slovensky, anglicky, německy, italsky, francouzsky, anglická resumé, 343 s., bar. obr., Praha 2015
ISBN 978-80-86890-75-3
Doporučená prodejní cena 400 Kč

Přiložený soubor: Setkávání_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Rembrandtova tramvaj

Kubismus, tradice a „jiné“ umění

Tomáš Winter (ed.)

Publikaci vydanou v souvislosti se stejnojmennou výstavou (10. 6. – 13. 9. 2015, Západočeská galerie v Plzni) připravil tým historiků umění z Ústavu dějin umění AV ČR a tak jako výstava je věnovaná Vojtěchu Lahodovi. Vedle odborníků na modernismus a avantgardu se na ní podíleli také medievisté a badatelé zaměření na raný novověk, zkoumající kubistické inspirace z hlediska starého umění. Díky vzájemné spolupráci obou táborů kniha otevírá bohatou škálu neotřelých přístupů ke kubismu a jeho vazbám ke kulturám jiných dob a jiných kontinentů. Autoři jednotlivých příspěvků jsou Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Taťána Petrasová, Milada Studničková, Rostislav Švácha a Tomáš Winter.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 183 s., bar. obr., Západočeská galerie v Plzni / Artefactum 2015
ISBN 978-80-86890-76-0

Distribuci publikace zajišťuje Západočeská galerie v Plzni.

Kategorie/Ediční řada:

Seňorita Franco a Krvavý pes

Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Anna Pravdová, Tomáš Winter (eds.)

Ačkoliv byl Antonín Pelc jedním z nejvýznamnějších českých karikaturistů, který zásadně ovlivnil podobu tohoto žánru, nebyla mu dosud věnována žádná podrobnější kritická studie. Tuto mezeru vyplňuje rozsáhlá monografie, jež detailně mapuje a hodnotí všechny aspekty jeho tvorby – malbu, karikaturu a ilustrace – a uvádí ji do širšího kontextu moderního umění 20. století, i do kulturně historických a politických souvislostí. V knize jsou reprodukována jak Pelcova dosud neznámá díla z veřejných a soukromých sbírek v České republice i v zahraničí, tak srovnávací práce jiných autorů a četný dokumentární materiál. Součástí monografie je úplný soupis Pelcovy bohaté knižní tvorby.

Vydání 1., česky, rejstřík, 467 s., bar. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha, Národní galerie v Praze / Artefactum 2015
ISBN 978-80-86890-69-2

Distribuci publikace zajišťuje Národní galerie.

Kategorie/Ediční řada: EPIGRAPHICA & SEPULCRALIA MONOGRAPHICA

Figure & Lettering

Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia

Jiří Roháček - Jan Chlíbec

Anglické, doplněné vydání publikace „Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách“ (2010) mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým.
I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471–1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem.
Anglické vydání je doplněno o 5 nových hesel.

Vydání 1., anglicky, 348 s., čb. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2014
ISBN 9-788086-890678
Doporučená prodejní cena 350,- Kč

Přiložený soubor: Figure & Lettering_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia 5

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Jiří Roháček (ed.)

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení.

Vydání 1., česky, slovensky, anglicky, anglická resumé, 410 s., čb. obr., Praha 2014
ISBN 978-80-86890-66-1
Doporučená prodejní cena 290,- Kč

Přiložený soubor: Epigraphica & Sepulcralia 5_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Hvězda

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Sylva Dobalová, Jaroslava Hausenblasová

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Univerzální idea stavby určené k sezónnímu odpočinku mezi zelení prochází celým raným novověkem v podstatě nezměněna; konkretizuje se ale v nejrůznějších architektonických realizacích. Mezi specifika pražského letohrádku, která text podrobně analyzuje, patří především půdorys šesticípé hvězdy, překvapivá monumentalita stavby a její zdánlivě bezúčelný pevnostní charakter, technicky velmi náročná střecha, mnohovrstevnatá a současně hravá ikonografie bílých štukových reliéfů v interiéru, jejichž podoba evokuje antický Řím. Stejně tak obora, která byla již v renesanci zkrášlena zřízením širokých alejí, křížících se do obrazce hvězdy, je autory knihy chápána jako významný prvek utvářející charakter Hvězdy. Zásadní vliv při budování letohrádku měl pražský místodržící Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), „inventor“ a stavebník Hvězdy. Jeho role u dvora, humanistická osobnost i společenský a otevřený životní styl ovlivnily kulturní prostředí míst, kde pobýval. Letohrádek Hvězda je dílem, které mělo působit uměleckými prostředky, uchvacovat divákovu mysl, atakovat jeho smysl pro krásu a zároveň sloužit ke sportovním aktivitám. Bohatství motivů a myšlenek, jež mohly být pro umělce Hvězdy určující, zpřístupňuje výpravná obrazová dokumentace knihy. Autorem nových snímků štukové výzdoby Hvězdy je fotograf Vlado Bohdan.

První vydání, česky, anglické resumé, 569 s., bar. obr., pevná vazba, Praha 2014 (dotisk 2017)
ISBN 978-80-86890-65-4
Doporučená prodejní cena 670,- Kč

Přiložený soubor: Hvězda_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Tencalla I–II

Barokní nástěnná malba v českých zemích

Martin Mádl (ed.)

Dvoudílná uměleckohistorická práce věnovaná malířům Carpoforu Tencallovi (1623–1685) a jeho mladšímu bratranci a následovníkovi Giacomu Tencallovi (1644–1689) vznikla v rámci programu, zaměřeného na dokumentaci a výzkum nástěnných maleb 17. a 18. století v českých zemích, který rozvíjí Ústav dějin umění Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními institucemi.
První díl knihy zahrnuje statě, které pojednávají o životní dráze obou umělců, seznamují s jejich objednavateli, přibližují charakter jejich malířské tvorby a upozorňují v širších souvislostech na povahu zakázek, do jejichž řešení se tito malíři zapojovali. Formou exkurzů jsou zde připomenuti i další umělci, kteří se spolu s freskaři podíleli na řešení rozsáhlých reprezentačních projektů. Do prvního dílu je zařazen i výběr písemných pramenů, které se vztahují k životu a dílu obou Tencallů a k jejich činnosti v Čechách a na Moravě.
Druhý díl obsahuje katalog nástěnných maleb, které Tencallové vytvořili na území Moravy a Čech. Katalog je uspořádán do čtrnácti samostatných kapitol zaměřených na jednotlivé projekty a zahrnuje všechny dosud zjištěné dochované i nedochované, archivně však doložené nástěnné a nástropní malířské cykly obou umělců na území dnešní České republiky. Nabízí informace o výzdobě zámku Náměšť nad Oslavou, staveb v kroměřížské Květné zahradě, Arcibiskupského paláce v Olomouci, poutního kostela Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, zámků Roudnice nad Labem, Lnáře, Troja a Libochovice a dalších sakrálních i profánních staveb v Čechách a na Moravě. Do katalogu jsou zařazeny také malby, které sice nejsou dílem Carpofora ani Giacoma Tencally, které však vznikly jako součást širšího námětového programu pojednaných objektů.
Autory textů jsou Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar, Radka Miltová, Andrea Rousová, Radka Tibitanzlová, Jana Zapletalová, Herbert Karner, Petr Maťa, Pavel Zahradník, Martin Halata, Petr Macek, Sylva Dobalová, Martin Krummholz a Martin Mádl.

První vydání, česky, anglické resumé, 1046 s., bar. obr., pevná vazba, Praha 2012-2013
ISBN 978-80-86890-60-6
Doporučená prodejní cena 1190,- Kč

Přiložený soubor: Tencalla I-II_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: OPERA MINORA HISTORIAE ARTIUM 5

De sacris imaginibus

Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

Michal Šroněk

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které v konfesně rozdělené společnosti hrálo navenek roli reprezentační, případně didaktickou, uvnitř katolické komunity jako nástroj sebeidentifikace. Druhá část práce se zabývá vztahem katolíků k nekatolické kultuře země krátce po porážce stavovského povstání roku 1620 a v době počínající katolické protireformace.

První vydání, česky, anglické resumé, 175 s., bar. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2013
ISBN 978-80-86890-63-0
Doporučená prodejní cena 220,- Kč

Přiložený soubor: De sacris simaginibus_obsah / content (JPG)
Kategorie/Ediční řada:

Sphaera octava I-IV

Mýty a věda o hvězdách

Alena Hadravová

Knihu Sphaera Octava tvoří čtyři svazky zahrnující překlady antických a středověkých astronomických rukopisů vybavené úvodními a doplňujícími studiemi, poznámkami a rejstříky. Třetí svazek doplňuje studie o ikonografii souhvězdí od Aleny Hadravové a studie Lenky Panuškové o ikonografii planet. Čtvrtý svazek zahrnující katalogy hvězd a rozbor přemyslovského nebeského glóbu je výsledkem spolupráce autorky s astronomem Petrem Hadravou.
První český překlad Pseudo–Hyginových Bájí poskytne čtenáři bohatý faktografický materiál k řecké mytologii. Jedná se o scholia, výpisky neznámého římského autora z 1.–2. stol. n. l. z nezachované původní Hyginovy práce. Báje byly v pozdějších dobách oblíbeným zdrojem inspirace výtvarných umělců.
Hyginova Astronomie z přelomu letopočtu je souhrnem antických (starořeckých) představ o vzniku souhvězdí, čerpaných z různých literárních zdrojů, je však i jakýmsi katalogem hvězd v próze. Práce až do raného novověku silně ovlivňovala jak výtvarné představy o podobě souhvězdí, tak i středověkou recepci antické vědy o souhvězdích. První český překlad je doplněn o první překlad Pseudo–Eratosthenovy práce Zhvězdnění (Katasterismoi) a dále o přetisk překladu Arátových Jevů na nebi (Fainomena) Radislava Hoška. Obě tyto práce byly staršími Hyginovými prameny.
Hyginovu práci o astronomii přepracoval kolem roku 1220 na sicilském dvoře císaře Fridricha II. Michael Scotus (De signis). Opis a český překlad anonymního latinského traktátu, závislého na Michaelově pojednání, je obsahem třetího svazku tetralogie. Traktát je zapsán v rukopise Praha, Národní knihovna XXVI A 3, a pochází z doby kolem roku 1405. Edice je doplněna rozsáhlou ilustrovanou studií o ikonografii souhvězdí od antiky po raný novověk a studií Lenky Panuškové o ikonografii planet.
Přemyslovský nebeský glóbus (dnes v Bernkastel–Kues) byl ve 13. století součástí sbírky astronomických přístrojů a rukopisů českých králů Přemysla Otakara II. či Václava II. Výsledky mezioborové spolupráce klasické filoložky a astrofyzika ukazují, že vznik unikátního přístroje je spjat s prostředím císařského štaufského dvora Fridricha II. na Sicílii. Glóbus je nejstarším zachovaným hvězdným glóbem křesťanské Evropy. Navazuje přímo na antické vzory a je zpracován s mimořádnou přesností podle Ptolemaiových souřadnic hvězd a jeho požadavků na stavbu glóbu. Svazek doplňuje edice a český překlad latinské verze as–Súfího Katalogu hvězd (rukopis Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově DA II 13), v níž byl Ptolemaiův Katalog známý evropské středověké vědě.
Knihu vydalo nakladatelství Artefactum spolu s nakladatelstvím Academia.

Svazek 1: Pseudo–Hyginus: Báje (Fabulae)
Svazek 2: Gaius Iulius Hyginus: O astronomii (De astronomia)
Svazek 3: Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3
Svazek 4: Katalogy hvězd a přemyslovský nebeský glóbus

Vydání 1., česky, 1208 s., čb. a bar. obr., čtyři svazky, pevná vazba, Praha, Academia / Artefactum 2013
ISBN (Artefactum) 978-80-86890-56-9
Doporučená prodejní cena 1500,- Kč
-ROZEBRÁNO-

Přiložený soubor: Sphaera octava 1_obsah / content (PDF)
Přiložený soubor: Sphaera octava 2_obsah / content (PDF)
Přiložený soubor: Sphaera octava 4_obsah / content (PDF)
Přiložený soubor: Sphaera octava 3_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: MONUMENTA BOHEMIAE ET MORAVIAE 1

Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí

Pavel Vlček

Drobná publikace si klade za cíl ve formátu kapesního průvodce oslovit nejširší laickou, ale i odbornou veřejnost. V kompaktním textu znalec barokní architektury, Pavel Vlček, předkládá jak poznatky týkající se zaniklých sakrálních objektů středověkého dominikánského kláštera s kostelem, které předcházely barokní monumentální stavbě klášterního a poutního kostela sv. Vavřince s konventem dominikánů, tak zejména podrobné vylíčení výstavby a osudů proslulého Hildebrandtova chrámu sledovaných na pozadí historických okolností a architektonického kontextu. Dějiny objektu jsou dovedeny až do současnosti. V závěru navazují pasáže věnované uměleckému mobiliáři kostela a nechybí ani stručná „hagiografie“ sv. Zdislavy a soupis literatury, odkazující případného zájemci ke zdrojům jednotlivých názorů.

1. vydání, česky, 55 s., bar. obr., Praha 2014
ISBN 978-80-86890-50-0
Doporučená prodejní cena 60,- Kč
-ROZEBRÁNO-

Kategorie/Ediční řada:

Libellus Amicorum Beket Bukovinská

Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (edd.)

Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory. Do sborníku přispěly dvě desítky badatelů jak domácích (kromě obou editorů Polana Bregantová, Sylva Dobalová, Eliška Fučíková, Charlotta Kotíková, Vojtěch Lahoda, Martin Mádl, Ivan Muchka, Ivo Purš, Štěpán Vácha, Hana Seifertová, Petr Wittlich), tak zahraničních badatelů (Günter Irmscher, Lars Olof Larsson, Dorothy Limouze, Sergius Michalski, Jürgen Müller, Madelon Simons, Ilja Veldman, Thea Vignau-Wilberg, Jürgen Zimmer). Příspěvky se vesměs vážou k období císaře Rudolfa II. a umění jeho doby, takže na rozdíl od průřezových "Festschriftů" lze očekávat, že tento svazek se stane organickou součástí základní literatury pro budoucí rudolfinské bádání.

Vydání 1., česky, anglicky, německy, česká a anglická resumé, čb. a bar. obr., 335 s., Praha 2013
ISBN 978-80-86890-62-3
Doporučená prodejní cena 290,- Kč

Přiložený soubor: Libellus Amicorum_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: EPIGRAPHICA & SEPULCRALIA MONOGRAPHICA

Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století

Ideové, stavební a typologické proměny

Markéta Svobodová

Kniha vychází jako druhý svazek ediční řady Epigraphica & Sepulcralia, kterou založil a řídí PhDr. Jiří Roháček, CSc. Centrem zájmu autorky je historie a ideový obsah architektonického typu krematoria a jeho prezentace v širších historických souvislostech. Text představuje první komplexnější pohled na problematiku vznikání krematorií a kremačního hnutí v českých zemích od konce 19. století do počátku 21. století v kontextu procesu sekularizace celé společnosti. Krematorium patří mezi novodobé stavební typy, jejichž vznik úzce souvisí s prosazováním občanských nekonfesijních práv. První projekty iniciovaly společnosti ustanovené za účelem propagace pohřbívání žehem, přímo vycházející nebo navazující na činnost jiných spolků nebo organizací propagujících sekularizaci společnosti. Autorka poukazuje na vzájemnou provázanost mezi kremačními spolky a novostavbami, která se projevila především v symbolické rovině, neboť šok z novodobého pohřbívání byl překonáván ideologickým programem.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 182 s., čb. obr., Praha 2013
ISBN 978-80-86890-51-7
Doporučená prodejní cena 350,- Kč
- VYPRODÁNO -

Přiložený soubor: Krematoria_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Od kabaly k Titaniku

Deset studií nejen z dějin umění

Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha (edd.)

Drobná knížka přináší deset studií odlišného formátu na rozmanitá témata od autorů různých generací. Jejím cílem není analyzovat specifický problém či téma, nýbrž prezentovat rozmanitost zájmů dnešních dějin umění a pestrou paletu přístupů k uměleckému dílu. Z tohoto hlediska publikace přesahuje běžný rozvrh uměleckohistorické práce a chce čtenáři nabídnout hlubší pohled do vědeckého poznávacího procesu – a to především, ale nejen v těch případech, kdy dílo a jeho problematika rozehrávají bohatou odezvu v příbuzných oborech – sociologii, filozofii, historii či literatuře. Některé studie představují poněkud nečekaná „blízká setkání třetího druhu“ – poezie a vědy, výtvarného umění a filmu; jiné rekonstruují sociální kontext uměleckých děl a ještě další „teoretizují“ jejich formu.
Autoři textů: Eva Bendová, Václav Hájek, Martin Horáček, Lubomír Konečný, Vojtěch Lahoda, Anna Pravdová, Ivo Purš, Anna Rollová, Rostislav Švácha, Tomáš Winter.

1. vydání, česky, anglická resumé, 255 s., čb. a bar. obr., Praha 2013
ISBN 9-788086-890586
Doporučená prodejní cena 230,- Kč
- ROZEBRÁNO -

Přiložený soubor: Od kabaly k Titaniku_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

In puncto religionis

Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy

Michal Šroněk – Kateřina Horníčková (edd.)

Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy. Představuje problém konfesní tvorby na jednotlivých hloubkových analytických studiích jednotlivých děl či jejich skupin. Značná část prací se věnuje výtvarným dílům, ale kniha obsahuje též přesah do liturgické hudby i architektury. Pozitivním přínosem je, že sborník se věnuje produkci různých konfesních směrů, které staví vedle sebe a usnadňuje tak čtenářovi komparační pohled na zkoumané téma. Sborník je členěn do tří tematických sekcí, zabývajícími se (1) obecnými aspekty studia reformační kultury v českých zemích, (2) analýzami jednotlivých fenoménů či oblastí reformační tvorby a (3) problémem tolerance a intolerance, tak jak se promítají do konkrétních uměleckých děl.
Autoři textů: Milena Bartlová, Ondřej Jakubec, Martin Horyna, Jan Hrdina, Milada Homolková, Jitka Vlčková, Petr Voit, Jan Royt, Blanka Kubíková, Kateřina Horníčková, Martina Šárovcová, Michal Šroněk, Petr Hrachovec, Petr Hlaváček.

Vydání 1., česky, anglická resumé, čb. a bar. obr., 264 s., Praha 2013
ISBN 978–80–86890–57–9
Doporučená prodejní cena 350,- Kč

Přiložený soubor: In puncto religionis_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium XV

Karl Friedrich Kühn, Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland

Edice nedokončeného rukopisu

Kristina Uhlíková (ed.)

Publikace představuje již třetí ze série v době svého vzniku nevydaných uměleckohistorických soupisů českých zemí publikovaných v posledních letech (již spíše jako historický pramen) v edici Fontes historiae artium. Zatímco první dva svazky popisující památky pardubického a ledečského okresu byly autory připravovány pro Českou akademii věd a umění, frýdlantský okres jako většina dalších sudetských regionů měl vyjít v redakci Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik. Kühnův soupis památek Frýdlantska je na velmi vysoké odborné úrovni dané vzděláním, dlouhodobou památkářskou praxí i rozsáhlými badatelskými zkušenostmi jejího autora. Kvalita textu a unikátnost zachycení stavu památkového fondu před rozsáhlými devastacemi v posledních 60 letech, jsou snad dostatečným oprávněním pro vydání tohoto vzhledem k tragickému osudu jeho autora skoro zázrakem zachovaného rukopisu.

Vydání 1., německy, 351 s., čb. obr., jmenný a místní rejstřík, seznam a mapa lokalit, Praha 2013
ISBN 978–80–86890–59–3
Doporučená prodejní cena 280,- Kč

Přiložený soubor: Karl Friedrich Kühn_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Buquoyský Rožmberk

Vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu

Jan Ivanega – Petr Šámal – Petra Trnková

Kniha Buquoyský Rožmberk je věnována významné etapě novodobé stavební historie hradu Rožmberk i životu a uměleckému mecenátu tehdejších majitelů panství v čele s Jiřím Janem Jindřichem Buquoyem (1814–1882). Na základě průzkumu písemných a nedávno nalezených obrazových pramenů přibližuje nejdůležitější okolnosti vzniku tzv. hradního muzea v polovině 19. století, které mělo být nejen oslavou historie rodu Longueval de Buquoy, ale také mělo prezentovat rozsáhlou sbírku artefaktů a starožitností široké veřejnosti. Nedílnou součástí velmi komplexní ideové koncepce stavebníka Jiřího Jana Jindřicha byly jak architektonické úpravy hradního areálu a jeho okolí, shromažďování mobiliáře a tvorba výzdoby, tak i průběžná obrazová dokumentace. Na těchto pracích se vedle místních tvůrců podíleli také autoři působící jinde, především v rakouské metropoli. Cílem knihy není podat vyčerpávající popis tohoto velmi rušného stavebního a uměleckého dění na Rožmberku v období čtyřicátých až šedesátých let 19. století, ale spíše upozornit na celou řadu pozoruhodných skutečností, jež dále prohlubují a mnohdy i posunují dosavadní představu o rožmberském hradu. Ten dnes můžeme vidět do značné míry v podobě, v níž jej měli možnost poznat i první návštěvníci v padesátých letech 19. století.
Kniha je součástí realizovaného projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 143 s., bar. obr., Praha 2013
ISBN 978-80-86890-48-7
Cena 200,- Kč
-ROZEBRÁNO-

Přiložený soubor: Buquoyský Rožmberk_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Buquoyské Nové Hrady

Počátky krajinných parků v Čechách

Martin Krummholz

Publikace Martina Krummholze nastiňuje problematiku buquoyského mecenátu druhé poloviny 18. a 19. století, jehož hlavními protagonisty byli Terezie Buquoyová-Paarová (1746–1818) a její prasynovec Jiří Jan Buquoy (1814–1882). Významná buquoyská fundace krajinného parku Tereziina údolí je analyzována a zasazena do širšího geografického i kulturně-sociálního rámce. V kontextu rezidenční sítě jsou pak přiblížena i další buquoyská sídla - kromě Nových Hradů především severočeský Červený Hrádek, pražský letohrádek v Bubenči a vídeňský palác. Buqouyské fundace a sběratelské či mecenášské aktivity získávají díky četným novým poznatkům a odkrytým souvislostem evropský rozměr. Kniha je bohatě ilustrována reprodukcemi předloh ze sbírek ÚDU AV ČR, NPÚ, ú. o. p. v Českých Budějovicích a SOA v Třeboni. Jedná se vesměs o dosud neznámý ikonografický a archivní materiálů. Titul je doprovodnou publikací výstavy Buquoyská krajina v Nových Hradech.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 152 s., bar. obr., Praha 2012
ISBN 978-80-86890-44
Cena 200,- Kč
-ROZEBRÁNO-

Přiložený soubor: Buquoyské Nové Hrady_obsah / content (JPG)
Kategorie/Ediční řada:

Tvary formy ideje

Studie a eseje k dějinám a teorii architektury

Taťána Petrasová – Marie Platovská (edd.)

Sedmnáct původních textů, uspořádaných na počest významného českého teoretika a historika architektury Rostislava Šváchy (*1952) spojují tři témata, která se vracejí v jeho pracích. Tvary odkazují k jeho knize Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911–1923 (2000), v níž se promítl jeho zájem o klasiky dějin umění a tvarovou psychologii. Uvažování Rostislava Šváchy o prostoru, která je zároveň konkrétní formou i představou, sleduje intelektuální linii vedoucí od čistě formálního, stylového výkladu k hlubšímu, ideovému pochopení uměleckých děl. Na tomto ideovém pozadí výkladu tvarů a forem se představuje výběr textů některých významných kolegů a žáků Rostislava Šváchy. Studie sledují témata, která jsou předmětem jeho prací i s jejich nezaměnitelnou metodou, jež tkví ve spojení formálního výkladu s otázkami morální kvality architektonické tvorby. Názorově blízcí jsou mu Kenneth Frampton výkladem urbanistické megaformy, Monika Platzer zájmem o nekanonické užívání forem architektury klasické moderny, brutalismu a stylu high-tech v sousedním Rakousku nebo Henrieta Moravčíková s příspěvkem o slovenském brutalismu šedesátých let 20. století. Přitažlivost i odstředivost Šváchových podnětů skvěle zastupují studie Vojtěcha Lahody o problému architektonické formy v sochařství a Jindřicha Vybírala, jehož metodologické uvažování o psaní biografií umělců, je sebeironickou reflexí oboru. Příspěvky a témata nejmladších Šváchových spolupracovníků Richarda Biegela, Huberta Guzika, Martina Horáčka, Ludmily Hůrkové nebo Ivany Panochové, ukazují, že silné osobnosti dokáží vychovat jedince sobě podobné.

Vydání 1., česky, anglicky, anglická resumé, 350 s., čb. a bar. obr., Praha 2013
ISBN 978-80-86890-47-0
Doporučená prodejní cena 240,- Kč
- ROZEBRÁNO -

Přiložený soubor: tvary formy ideje_obsah / content (JPG)
Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia 4

Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Jiří Roháček (ed.)

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Pouze tak lze překonat nežádoucí tendenci k úzké specializaci ve prospěch ideje postupného budování interdisciplinární metodické a faktografické báze dalšího bádání. Kromě příspěvků z 10. zasedání Contra vim mortis non est medicamen in hortis v Praze 3. – 4. listopadu 2011 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení, celkem 21 hlavních příspěvků a 5 materiálií, zpráv a recenzí.

Vydání 1., česky, slovensky, anglicky, anglická resumé, 571 s., čb. obr., Praha 2013
ISBN 978-80-86890-45-6
Doporučená prodejní cena 290,-

Přiložený soubor: Epigraphica & Sepulcralia 4_obsah_content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Artem ad vitam

Kniha k poctě Ivo Hlobila

Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (edd.)

Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky v Praze a Katedrou dějin a teorie výtvarného umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikaci tvoří bohatá mozaika příspěvků jubilantových přátel, kolegů i studentů. Kniha je rozčleněna do tří sekcí, které odpovídají hlavním vědeckým zájmům Ivo Hlobila. V první a druhé byly seskupeny stati věnované umění středověku a renesance, třetí oddíl byl věnován památkové péči a teorii výtvarného umění. Mnozí z autorů své texty v některých aspektech přímo vztahují k jubilantovi a mezi četnými tematicky propojenými statěmi vzniká zajímavý diskurs.

Vydání 1., česky, německy, anglicky, anglická resumé, 716 s., čb. obr., 47 s., bar. obr. příloha, pevná vazba, Praha 2012
ISBN 978-80-86890-46-3
Doporučená prodejní cena 480,- Kč

Přiložený soubor: Artem ad vitam_obsah_content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Emauzský cyklus

Kateřina Kubínová

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě rozbor obsahu Emauzského cyklu je hlavním tématem této knihy. Díky nedávno nalezenému středověkému popisu emauzských maleb je dnes možné zrekonstruovat prvotní rozpětí cyklu a pochopit jeho ideový program. Zjistilo se totiž, že malby nebyly původně pouze v ambitu, ale i v přilehlé kapli, kde se dokonce nacházely ty nejdůležitější výjevy. Cyklus byl inspirován středověkými spisy, které pomocí textu a obrazu uváděly čtenáře do dějin spásy. Základním principem tu byl tzv. typologický způsob biblické exegeze, v němž byly k událostem z Nového zákona přiřazovány starozákonní předobrazy. Malby v ambitu měly své zvláštní poslání, které zřejmě úzce souviselo s výjimečným postavením slovanského kláštera v koncepci Nového Města pražského. Očividně byly také spojeny se slavností Kopí a hřebů Páně, kterou pravidelně doprovázelo velkolepé ukazování svatých ostatků, pořádané na nedalekém novoměstském rynku. Emauzské malby tak kromě jedinečné reprezentace malířského umění Čech druhé poloviny 14. století umožňují nahlédnout i do kulturního a duchovního ovzduší Prahy za vlády císaře Karla IV.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 389 s., 305 čb. obr., 33 s. bar. obr. příloha, pevná vazba, Praha 2012
ISBN 978-80-86890-36-4
Doporučená prodejní cena 650,- Kč

Přiložený soubor: Emauzský cyklus_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Buquoyská krajina / The Buquoy Landscape

Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí /
Ruined and Surviving Buildings in and around Nové Hrady

Martin Krummholz – Jan Ivanega – Petra Trnková

Publikace vznikla spolu s naučnou stezkou Buquoyská krajina v druhém roce projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity realizovaného Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Shrnuje dosavadní výsledky výzkumu krajinotvorné a stavební činnosti hraběcího rodu Buquoyů v bezprostředním okolí jejich venkovského sídla Nových Hradů, a to v širším dobovém a evropském kontextu. Cílem publikace je připomenout dnešním novohradským obyvatelům a domácím i zahraničním návštěvníkům polozapomenutou minulost a osudy zajímavých a umělecky hodnotných staveb, z nichž mnohé zcela zanikly nebo se proměnily v ruiny, a jejich tvůrce i původní majitele.

Vydání 1., česky / anglicky, 61 s., 111 bar. a čb. obr., Praha 2012
ISBN 978-80-86890-40-1
Neprodejná publikace, pro zájemce zdarma.

- ROZEBRÁNO -
K dispozici pouze jako interaktivní mapa na CD - ROM

Kategorie/Ediční řada:

Hans von Aachen in Context

Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010

Lubomír Konečný – Štěpán Vácha – Beket Bukovinská (edd.)Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010 u příležitosti konání výstavy Hans von Aachen (1552–1615): Malíř na evropských dvorech. V celkem třiceti příspěvcích od badatelů ze sedmi evropských zemí, USA a Kanady je široce pojednána otázka vazeb Hanse von Aachen na italské prostředí a jeho význam jako vůdčí malířské osobnosti ve střední Evropě kolem roku 1600. Autoři jednotlivých studií sledují také vliv jeho tvorby na současníky i následovníky a důležitou obchodní stránku uměleckého provozu: problematiku sítě objednavatelů, uměleckých agentů a umělců ve střední Evropě, do níž byl tento malíř zapojen. V samostatné sekci „Dissertations in Progress“ dostaly příležitost mladé badatelky z evropských a kanadských univerzit k prezentaci svých projektů. Knihu uzavírá kompletní bibliografie přední badatelky středoevropské renesanční a manýristické malby a kresby Elišky Fučíkové, jíž je sborník věnován.
Kniha vychází s podporou Akademie věd České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti.

Vydání 1., anglicky, německy, 280 str., 194 bar. a čb. obr., Praha 2012
ISBN 978-80-86890-42-5
Doporučená prodejní cena 690,- Kč

Přiložený soubor: Hans von Aachen in Context - Contents (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia 3

Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2008–2010

Jiří Roháček (ed.)

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek
pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. od roku 2000. Hlavním cílem je
umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou
souvisejících disciplín a oborů (dějin umění, obecných dějin, pomocných
věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské
praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace
dosud rozptýleného bádání. Společným jmenovatelem je věcný či metodický
vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální
zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.
Sborník přináší celkem 33 příspěvků ze 7. – 9. zasedání. Všechny příspěvky
jsou opatřeny německým, cizojazyčné pak českým resumé a bohatým obrazovým
doprovodem.

Vydání 1., česky, německy, slovensky, německá resumé, 575 s., čb. obr., Praha 2011, ISBN 978-80-86890-35-7
Doporučená prodejní cena 350,- Kč

Přiložený soubor: Epigraphica et Sepulcralia III._obsah (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Italští sochaři v českých zemích v období renesance

Jan Chlíbec

Kniha je první publikací, která souhrnně a detailně mapuje sochařskou produkci italských
mistrů v Čechách a na Moravě v časovém rozmezí konce 15. století – první třetiny 17. století. Její úvodní část tvoří několik kapitol zabývajících se důvody pomalého pronikání renesančních tendencí v českých zemích té doby a literárními předpoklady pro přijímání renesance ve výtvarné oblasti. Text sleduje příliv italských umělců i kameníků, pocházejících většinou z italsko-švýcarského pomezí, a vzrůstání jejich umělecké i společenské prestiže objednavatelskou aktivitou panovnického dvora, šlechty a měšťanů. Pozornost je věnována také cestovním deníkům jako autentickému svědectví setkání českého vzdělance s renesančním světem. Jsou zde charakterizovány sochařské dílny italských mistrů a sféry jejich činnosti. Druhá, rozsáhlejší část obsahuje podrobná katalogová hesla děl italských sochařů a kameníků a jejich obrazovou dokumentaci.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 333 s., 197 bar. a čb. obr., pevná vazba, Praha 2011
ISBN 978-80-86890-32-6
Doporučená prodejní cena 370,- Kč
- VYPRODÁNO -

Kategorie/Ediční řada:

Alchymie a Rudolf II.

Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století

Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.)

Těžko bychom hledali jiné téma českých a středoevropských dějin raného novověku, které by bylo tak populární a zároveň dodnes tak málo pochopené, jako je alchymie spojená s vládou císaře Rudolfa II. (1552–1612). Nemá na tom zdaleka vinu pouze známý filmový opus ze začátku 50. let minulého století, neboť ten jen převzal schematický obraz „rudolfínské alchymie“, jak se vyvíjel v české i německé historiografii v 19. století a první polovině století následujícího. V rámci tohoto obrazu byly legendy míšeny s historicky doložitelnými fakty, která byla vinou toho často nesprávně interpretována. Situace se začala měnit teprve od 70. let 20. století, kdy se v souvislosti s obnoveným zájmem o manýrismus a rudolfínské umění pohled historiků zaměřil i na další oblasti rudolfínské kultury, a tudíž i na alchymii, která tvořila její významnou součást. Tento zájem přirozeně souvisel i se změnou pohledu na alchymii samotnou, jež přestala být v očích historiků pouhým předstupněm moderní chemie – a tudíž předmětem vyhrazeným specializovaným dějinám vědy – a začala být studována jako složitý a významný kulturně-historický a sociální fenomén spjatý s dalšími naukami, technikami a oblastmi společenského života, jakými byly nejen lékařství, hornictví a metalurgie, ale i náboženství, výtvarná umění a aristokratická reprezentace.
Předkládaná publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem. Ten nesahal jen do českých zemí, ale i do Rakouska a řady oblastí Římsko-německé říše. Časově je dané téma primárně vymezeno dobou vlády Rudolfa II. v letech 1576 až 1611, avšak pro pochopení jeho kontextu je nezbytné poukázat i na vývoj alchymických bádání ve střední Evropě zhruba od počátku 16. století, stejně jako je důležité sledovat vývoj jeho dozvuků v 17. století.

Vydání 1., česky, 840 s., 574 bar. a čb. obr., pevná vazba, Praha 2011
ISBN 978-80-86890-33-3
Doporučená prodejní cena 1199,- Kč
- VYPRODÁNO -

Přiložený soubor: Alchymie a Rudolf II. obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: EPIGRAPHICA & SEPULCRALIA MONOGRAPHICA

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

Figura a písmo

Jan Chlíbec – Jiří Roháček

První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým.
I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471–1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem.
Každé z 25 katalogových hesel je provázeno čtyřmi vyobrazeními.

Vydání 1., česky, německé resumé, 310 s., 102 čb. obr., jmenný a věcný rejstřík, Praha 2010
ISBN 978-80-86890-34-0
Doporučená prodejní cena 280,- Kč
- VYPRODÁNO -

Kategorie/Ediční řada:

Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby

Jiří Roháček – Kristina Uhlíková (edd.)

Se jménem Zdeňka Wirtha je spojena celá jedna epocha českých dějin umění a památkové péče. Nejedná se přitom pouze o stránku odbornou – vědeckou, nýbrž i o stránku organizační, včetně řízení systému památkové péče na centrální úrovni. Jeho osobnost byla bezpochyby v mnohém kontroverzní a názory např. na jeho působení jako předsedy poválečné Národní kulturní komise se značně rozcházejí. Sestavení sborníku předcházelo mezinárodní vědecké zasedání v roce 2008.
Mezi českými i zahraničními autory textů najdeme jak badatele zabývající se historií dějin umění (Alena Janatková, Pavel Šopák), památkové péče (Cathleen M. Giustino, Jana Synková, Petr Štoncner, Jiří Křížek, Kristina Uhlíková) či regionální kulturní historií (Hana Kábová), tak historiky umění různých oblastí zájmu – historiky barokní architektury (Jiří T. Kotalík), zahradní architektury (Sylva Dobalová, Ivan P. Muchka), moderní architektury (Rostislav Švácha, Vendula Hnídková) nebo industriální architektury (Vladislava Valchářová). Příspěvky jsou uspořádány tematicky, aby se čtenář po úvodní syntetizující stati postupně seznámil s hlavními oblastmi Wirthovy činnosti od prvního desetiletí 20. století, kdy publikoval svoji studii o barokní gotice, až do počátku 50. let, kdy připravoval jako předseda Národní kulturní komise instalaci Ratibořického zámku. Na závěr je zařazen text věnovaný Wirthově rozsáhlé pozůstalosti uložené dnes v Ústavu dějin umění AV ČR.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 304 s., čb. obr., Praha 2010
ISBN 978-80-86890-32-6
Doporučená prodejní cena 250,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium XIV

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledečském

Edice nedokončeného rukopisu
Josef Soukup, Jan Valchář

Jan Sommer – Kristina Uhlíková (edd.)

Po edici Soupisu Pardubického okresu jde o v pořadí druhý svazek, který Ústav dějin umění AV ČR vydává z dosud nepublikovaných textů původně určených pro soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění. Rukopis vznikl v posledních letech před vypuknutím 1. světové války a jeho autory byli pražský gymnaziální profesor Josef Soukup (uměleckohistorické pasáže a kreslené plány objektů) a znalec regionální historie, ředitel jedné z vesnických škol okresu Jan Valchář ( historické úvody). V první části úvodní stati se editoři věnovali historii vzniku tohoto svazku a krátkými medailony připomněli oba autory, do druhé části zařadili formální a textový rozbor rukopisu a charakteristiku obrazové dokumentace.

Vydání 1., česky, 240 s., čb. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2010
ISBN 978-80-86890-28-9
Doporučená prodejní cena 240,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Oudadate Pix

Revealing a photographic archive

Jiří Roháček, Martin Krummholz, Petra Trnková, Hege Oulie, Jens Gold, Tereza Cermanová, Hanne Holm-Johnsen

Petra Trnková (ed.)

V posledních letech výrazně roste zájem o fotografické dědictví, a to jak v institucích, tak mezi širokou veřejností. Příčinou tohoto zájmu bývají velmi často objevy zapomenutých a zpravidla velmi poškozených fotografických konvolutů. Podobný soubor, sestávající z desítek tisíc fotografií vytvořených mezi léty 1850–1950, se stal v roce 2008 základem nově ustavené fotografické sbírky Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AVČR, v.v.i. Předkládaná kniha je výsledkem projektu Resurrected Treasure, jehož cílem bylo zpracovat ve spolupráci s odborníky z norského Preus muzea část této fotografické sbírky. Příspěvky jsou věnovány celému spektru výzkumu a péče o fotografické dědictví, od historie fotografie, přes management fotografických sbírek, katalogizaci, digitalizaci až po konzervování fotografického materiálu. Část knihy je věnována také prezentaci fotografií ze sbírky ÚDU. Publikace by měla posloužit všem, kteří se věnují péči o fotografický materiál v archivech, muzeích, knihovnách apod., ať už jako manuál, zdroj primárních informací nebo prostředek inspirace.

Vydání 1., anglicky, 263 s., čb. a bar. obr., Praha 2010
ISBN-978-80-86890-31-9
Neprodejná publikace, pro zájemce zdarma.

Přiložený soubor: Oudadate pix_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Opera minora historiae artium 4

Lovesick Exoticism

The Collection of Non-European Ethnic Art of Adolf Hoffmeister

Tomáš Winter

Adolf Hoffmeister (1902–1973) se stal díky bohatým aktivitám jedním z nejpozoruhodnějších českých umělců 20. století. Kniha vůbec poprvé zveřejňuje kompletní soupis předmětů Hoffmeisterovy sbírky mimoevropského etnického umění, soustřeďující domorodecké předměty z obou amerických kontinentů, Afriky, Oceánie a Indonésie. Vznik kolekce je zasazen do širšího kontextu sběratelství v českých zemích i vývoje modernismu.

Vydání 1., anglicky, 168 s., čb. a bar. obr., Praha 2010
ISBN 978-80-86890-30-2
Doporučená prodejní cena 225,- Kč

Přiložený soubor: Lovesick Exoticism_content / obsah (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj

Sylva Dobalová

Uměnímilovný císař Rudolf II. věnoval značnou pozornost i svým zahradám, jež byly většinou založeny jeho předchůdci; dosud však o nich bylo málo známo. Dějiny zahrad Pražského hradu v čele s Královskou zahradou, pražské Obory Hvězda, Císařského mlýna či zahrady zámku v Brandýse nad Labem jsou v textu knihy zpracovány s ohledem na získání co nejkonkrétnějších představ o jejich původní podobě. Příběh vzniku jednotlivých jejich staveb a prvků, jako jsou oranžerie, míčovny, "zvěřince", tajné chodby, geometrické záhony nebo fontány, odhaluje mnoho z dobového smýšlení o zahradách a života v nich, nevyhýbá se však ani všedním starostem dvorních architektů a zahradníků. K získání plastického pohledu na hortikulturu 16. století napomáhá množství odkazů na zahrady evropské, zejména italské, rozsáhlý obrazový doprovod knihy a také souhrn renesančních teoretických názorů, jež byly značně odlišné od barokních.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 349 s., 263 bar. a čb. obr., bar. obr. příloha (plán královské zahrady), Praha 2009
ISBN 978-80-86890-25-8
Doporučená prodejní cena 450,- Kč
- VYPRODÁNO -

Přiložený soubor: Zahrady Rudolfa II._obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock

Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen.

Štěpán Vácha

Zobrazování panovníka na potridentském sakrálním obrazu představuje zvláštní, dosud souvisle neprozkoumaný fenomén umění raného novověku. Autor předkládané knihy jej klade do vztahu se soudobou, nebývale vystupňovanou panovnickou aktivitou na poli církevního patronátu a s potřebou panovníka po dostatečně viditelné osobní reprezentaci v sakrálním prostoru. Hlavní pozornost – se zřetelem na české prostředí a na problematiku Pietas austriaca – obrací k císaři Ferdinandovi II., jehož duchovní formace, osobní zbožnost a náboženská politika se výrazně projevily v jeho ikonografii a veřejném obrazu. Zvlášť patrné je to na dvou uměleckých dílech – nástěnné malbě v katedrále sv. Víta (1631) a hlavním oltářním obrazu v kostele Panny Marie Vítězné (1641) v Praze. Důkladně je pojednána jejich ikonografie, vylíčeny okolnosti vzniku na pozadí soudobých stavebních dějin obou chrámů. Závěrečná interpretace se opírá o podrobný výzkum významné náboženské slavnosti v Praze, kterou byla každoroční připomínka vítězství katolíků nad protestanty v bitvě na Bílé hoře. Kniha obsahuje též dosud nepublikované prameny, které mají vztah nejenom k tématu, nýbrž přinášejí i nové poznatky obecně k církevním dějinám Čech.

Vydání 1., německy, 327 s., čb. obr., 25 s. bar. obr. příloha, Praha 2009
ISBN 978-80-86890-23-4
Doporučená prodejní cena 350,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia 2

Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006–2007

Jiří Roháček (ed.)

Sborník z 5. a 6. zasedání mezinárodního fóra k problematice sepulkrálních památek obsahuje 32 příspěvků českých, slovenských, německých, rakouských, polských a maďarských autorů a svým časovým záběrem sahá od raného středověku až do 20. století. V rámci pravidelných setkání pořádaných od roku 2000 se setkávají odborníci různých disciplín k tématu sepulkrálních památek, s akcentem na hmotné artefakty sepulkrální kultury v užším slova smyslu a s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské, zejména české problematice. Mezi převažujícím uměleckohistorickým přístupem nalezneme v několika referátech i pohled historický, heraldický, epigrafický i pohled geologa, vedle sebe stojí příspěvky vedoucích představitelů oboru s výrazným mezinárodním renomé i příspěvky mladých badatelů.

Vydání 1., česky, německy, anglicky, německá resumé, 448 s., čb. obr., Praha 2009
ISBN 978-80-86890-19-7
Doporučená prodejní cena 280,- Kč
- ROZEBRÁNO -

Kategorie/Ediční řada:

München – Prag um 1600

Studia Rudolphina – Sonderheft

Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.)

Publikace Centra pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. je zaměřená na problematiku mnichovského vévodského dvora a pražského císařského dvora v době kolem roku 1600. Autory textů, které přinášejí nové pohledy na řadu specifických problémů umění kolem roku 1600, jsou Lubomír Konečný (ÚDU), Thea Vignau-Wilberg (Mnichov), Dorothy Limouze (St. Lawrence University, Canton, N.Y.), Günter Irmscher (Kolín n. R.) a Evelyn Reitz (Berlín). Pozornost je věnována také srovnání sochařství (Dorothea Diemer, Mnichov), architektury (Ivan P. Muchka, ÚDU) a kunstkomor (Peter Diemer, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Mnichov; Beket Bukovinská, ÚDU). Rozsáhlou sociokulturní srovnávací studií přispěl Jürgen Zimmer (Berlín). Závěrečné shrnutí provedl významný americký historik umění Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton University).
Centrum pro výzkum umění a kultury pořádá menší mezinárodní setkání od roku 2007– první z nich, „München–Prag um 1600“, se uskutečnilo se ve dnech 22.–23. března 2007 v Praze a jeho spolupořadatelem byla Staatliche Graphische Sammlung München.

Vydání 1., německy, anglicky, 192 s., bar. a čb. obr., Praha 2009
ISBN 978-80-86890-22-7
Doporučená prodejní cena 235,- Kč

Přiložený soubor: München – Prag um 1600_content / obsah (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Savonarola a Florencie. Jeho působení a estetické názory

Jan Chlíbec – Tomáš Černušák

Dominikánský kazatel Girolamo Savonarola (1452-1498) hluboce ovlivnil všechny stránky života Florencie na závěr quattrocenta, zázračného století, které zásadním způsobem formovalo evropskou kulturu. Florencie nakonec odsoudila svého proroka-reformátora, který svůj náboženský a politický boj i boj s pestrobarevnou florentskou kulturou po několika letech prohrál. Savonarolovo dílo a působení, síla jeho osobnosti a expresivní kázání, jimiž si dokázal zcela podmanit své posluchače, však vytvořily legendu, na kterou museli v následujících letech a staletích reagovat jak nejvyšší církevní hodnostáři a vládci Florencie, tak záalpští církevní reformátoři a do jisté míry i italští umělci. První část textu je zaměřena na Savonarolův životopis na historickém pozadí Florencie 2. poloviny 15. století a vývoj jeho teologických názorů. Druhá část se týká jeho estetických názorů – zabývá se Savonarolovým pojetím uměleckého díla, jeho projevy ikonoklasmu, vlivem jeho úvah na dobové italské výtvarné umění a vztahem české reformace k Savonarolově tvorbě.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 184 s., 8 bar. a 34 čb. obr., Praha 2008
ISBN 978-80-86890-17-3
Doporučená prodejní cena 320,- Kč
- VYPRODÁNO -

Přiložený soubor: Savonarola a Florencie_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa

Proceedings of the International Conference

Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter (edd.)

Sborník obsahuje dvacet příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci věnované barokní nástěnné malbě ve střední Evropě. Setkání, které se uskutečnilo v Brně a Praze ve dnech 27. září – 1. října 2005, uspořádaly Ústav dějin umění AV ČR, Seminář dějin umění Masarykovy univerzity a Moravská galerie v Brně. Příspěvky jsou uspořádány do tématických skupin věnovaných uměleckému patronátu a kulturnímu prostředí, okruhu malíře Franze Antona Maulbertsche, malířské výzdobě klášterních knihoven, strategiím výzkumu barokních nástěnných maleb a malbám v architektonickém kontextu. Mezi autory statí jsou renomovaní odborníci v oblasti barokního umění Prof. Frank Büttner, Prof. Monika Dachs-Nickel, Dr. Anna Jávor, Dr. Markus Hundemer, Dr. Herbert Karner, Prof. Thomas DaCosta Kaufmann, Prof. Lubomír Konečný, Prof. Gregor M. Lechner, Doc. Barbara Murovec a další.

Vydání 1., německy, anglicky, 328 s., 88 s. bar. obr. příloha, Praha 2007
ISBN 80-86890-14-7
Doporučená prodejní cena 580,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové

Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.)

Sborník shromažďuje příspěvky kolegů, žáků a přátel publikované na počest významné české medievistky Hany Hlaváčkové. Studie jsou věnovány zejména středověkému malířství, sochařství a architektuře, a také ikonografii, knižní kultuře a kulturním dějinám. Spojuje je hledání různých forem vztahu obrazu a textu a také hold kolegyni a učitelce proslulé vodáckými výpravami podnikanými se studenty jako plavby za poznáním umění.

Vydání 1., česky, anglicky, německy, resumé anglicky, německy a italsky, 424 s., čb. obr., Praha 2007
ISBN 80-86890-12-0
Doporučená prodejní cena 350,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Public Communication in European Reformation

Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620

Milena Bartlová – Michal Šroněk (edd.)

Mezioborově koncipovaný sborník je věnován způsobům komunikace a konfesijní reprezentace ve středoevropské reformaci v období od 14. do 17. století. Jako nástroje těchto procesů jsou představena výtvarná a literární díla, různé veřejné produkce, liturgie, hudba a festivity, analyzována je jejich struktura, proměny i ohlasy v osloveném publiku. Publikované příspěvky dvaceti čtyř autorů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Irska, Spojených států a Kanady byly předneseny na mezinárodní konferenci „Prostředky a působení veřejné komunikace v čase evropských reformací: výtvarné umění, hudba, divadlo, rétorika“, kterou organizoval Ústav dějin umění AV ČR a Seminář dějin umění MU.

Vydání 1., anglicky, 376 s., čb. obr., Praha 2007
ISBN 80-86890-15-5
Doporučená prodejní cena 450,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Opera minora historiae artium 3

Vnitřek lesa, lesní charaktery. Julius Mařák a umění krajinomalby

Alexander Matoušek

Studie sleduje umělcovu tvorbu v souvislosti s několika charakteristickými tématy dobového duchovního klimatu. Jedním z nich je symbolické zhodnocení interiéru jakožto prostoru intimity a snění, jiným nové prohloubení vztahu k přírodě, jež lze ve zkratce nazvat obratem k duši krajiny. Dalším je téma nálady, tehdy stejně lákavé a přitažlivé pro teoretické uvažování jako pro uměleckou praxi. Dvě kapitoly se věnují kompozici a sémantice obrazového prostoru. Předposlední kapitola rozebírá představy o mistrovském díle a kapitola závěrečná cesty k jeho dosažení. V ní jsou nastíněny charakteristické tendence a důrazy Mařákovy umělecké práce i jeho pedagogické činnosti.

Vydání 1., česky, 104 s., bar. a čb. obr., Praha 2007
ISBN 80-86890-11-2
Doporučená prodejní cena 98,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium XIII

Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského

Václav Karel Vendl

Jana Marešová (ed.)

Dosud nepublikovaný rukopis je inventářem uměleckých a historických památek v bývalém pardubicko-holicko-přeloučském okrese. Dokument je uložen ve fondu Archeologické komise Oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR. Edice je doplněna fotografiemi a plány, které vznikaly zároveň se soupisem. Úvodní studie se věnuje vzniku Archeologické komise jako nové sekce Akademie věd se stručnou charakteristikou její rozsáhlé činnosti, dále genezi svazku od jeho zadání v roce 1898 až po jeho odeslání Zdenku Wirthovi v roce 1930 a vyhodnocuje autorův přístup k tématu a postavení svazku v rámci dosud existující soupisové řady.

Vydání 1., česky, 238 s., čb. obr., jmenný a místní rejstřík, Praha 2007
ISBN 80-86890-10-4
Doporučená prodejní cena 250,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Opera minora historiae artium 2

Detracta larva juris naturae

Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov

Martin Mádl – Anke Schlecht – Marcela Vondráčková

Kniha obsahuje tři studie věnované skice Václava Vavřince Reinera (ze sbírky Národní galerie v Praze) a výzdobě knihovny benediktinského kláštera v Břevnově. Anke Schlecht se věnuje formální analýze malby a ikonografickému výkladu jednotlivých vyobrazených motivů, zejména motivu ničení zakázaných knih ve výtvarném umění raného novověku. Martin Mádl se pokouší Reinerovu skicu, která je návrhem nástropní malby pro klášterní knihovní sál, spojit s nerealizovanou výzdobou v knihovně břevnovského kláštera a dotýká se konfliktu mezi tradičním katolickým a novým osvícenským pojetím přirozeného práva a odrazu diskuse na toto téma ve výtvarném umění. Obsah skici pak vysvětluje s ohledem na náboženské a historické cítění benediktinského řádu a na jeho vztah ke vzdělání. Marcela Vondráčková se pak zabývá dochovanou výzdobou břevnovské knihovny, kterou tvoří alegorické malby Felixe Antona Schefflera.

Vydání 1., německy, 176 s., 86 bar. a čb. obr., Praha 2006
ISBN 80-86890-09-0
Doporučená prodejní cena 250,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Pictura verba cupit

Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Essays for Lubomír Konečný

Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (edd.)

Sborník obsahuje tématicky i metodologicky rozmanité studie v rozpětí od antiky až po současnost. První část zahrnuje především texty zabývající se emblematikou a vztahy mezi „obrazem a slovem“, druhá a nejobsáhlejší část je věnována ikonografickým otázkám a ikonologické interpretaci uměleckých děl. V závěrečných oddílech jsou shromážděny nové poznatky z oblasti rudolfínského umění a podněty k teorii a metodologii dějin umění. Mezi čtyřiceti osmi přispěvateli jsou významní badatelé domácí, např. P. Wittlich, V. Lahoda, R. Švácha, M. Horyna, R. Prahl, E. Fučíková, i zahraniční, např. J. F. Moffitt (USA), J. Spicer (USA), I. M. Veldman (NL), S. Michalski (D), J. Müller (D) nebo T. DaCosta Kaufmann (USA). Soubor esejí doplňuje kompletní bibliografie Lubomíra Konečného.

Vydání 1., česky, německy, anglicky, česká a anglická resumé, 512 s., čb. obr., Praha 2006
ISBN 80-86890-05-8
Doporučená prodejní cena 440,- Kč

Přiložený soubor: Pictura verba cupit_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Local Strategies – International Ambitions

Modern Art and Central Europe 1918–1968

Vojtěch Lahoda (ed.)

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ústavu dějin umění AVČR a New York University in Prague z roku 2003 zahrnuje články o modernismu a avantgardě ve střední a východní Evropě z pozice současných dějin umění. O českém, polském, maďarském, chorvatském, slovinském, litevském, lotyšském, ruském, ukrajinském a rumunském moderním umění z hlediska nutnosti revize kánonu západních dějin umění pojednávají Timothy O. Benson, Anna Brzyski, Linara Dovydaityte, Eva Forgács, Irina Genova, Tomasz Gryglewicz, Jeremy Howard, Giedre Jankevičiute, Eduards Klavinš, Liljana Kolešnik, Vojtěch Lahoda, Esther Levinger, Christina Lodder, Marian Mazzone, Miroslava M. Mudrak, Katarzyna Murawska-Muthesius, Martina Pachmanová, Damjan Prelovšek, Ivanka Reberski, Nicholas Sawicki, Deborah Schultz, Andzrej Szczerski, Darko Šimičič, Maria Elena Versari, Annika Waennerberg, Anna Wierzbicka, Mathew S. Witkowsky, Isabel Wünsche, András Zwickl.

Vydání 1., anglicky, 248 s., čb. a bar. obr., Praha 2006
ISBN 80-86890-08-2
Doporučená prodejní cena 450,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Imitatio Romae. Karel IV. a Řím.

Kateřina Kubínová

Kniha se zabývá dosud jen okrajově zmiňovanou římskou inspirací v kultuře doby Karla IV. Detailně seznamuje čtenáře s dvojí návštěvou Karla IV. ve Městě, první v roce 1355, spojenou především s jeho císařskou korunovací, a druhou v roce 1368. Knihou provázejí svědectví z České kroniky Jana Marignoly, kterou italský minorita sepsal na objednávku Karla IV., kde se líčí jednotlivé „římské“ motivy v karlovské kultuře (rodokmen Karla IV., o posloupnosti českých biskupů, císaři Oktavián Augustus a Konstantin Veliký). Na odkaz Věčného města se Karel IV. pokusil navázat především při budování Prahy, napomoci mu měly z Říma dovezené ostatky svatých obrazů (veraikonu a aracoelské madony). Praha ovšem nebyla zamýšlena jako replika Věčného města, nýbrž jako symbol univerzální vlády císaře.

Vydání 1., česky, anglické resumé, 444 s. 149 čb. obr., Praha 2006
ISBN 80-86890-07-4
Doporučená prodejní cena 350,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Objevování středověku

Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století

Pavla Machalíková

Kniha uvádí do vzájemných souvislostí podněty, které určovaly vývoj romantické gotiky a gotického revivalu v Českých zemích, a sleduje důsledky a proměny, které setkání se starým uměním přineslo v dobové tvorbě i v pohledu na umění. První kapitola je věnována poznávání středověkého umění v Čechách a jeho zhodnocení z hlediska rodících se dějin umění. Druhá kapitola se zabývá otázkou recepce gotické architektury v architektonické tvorbě pozdního 18. až raného 19. století a vlivem konkrétních gotických památek. Třetí kapitola je zaměřena na recepci starého malířství v soudobé umělecké tvorbě, a to nejen z hlediska uplatnění obsahových historismů, ale především z hlediska historizujících inspirací v utváření stylu české malby raného 19. století a stylu tzv. české národní malířské školy.

Vydání 1., česky, německé resumé, 232 s., 57 čb. a 15 bar. obr., Praha 2002
ISBN 80-86890-04-X
Doporučená prodejní cena 250,- Kč

Přiložený soubor: Objevování středověku_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Epigraphica & Sepulcralia I

Dalibor Prix – Jiří Roháček (edd.)

Sborník příspěvků z prvních čtyř zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných každoročně Ústavem dějin umění AV ČR, prezentuje současný přístup různých historických disciplín (dějin umění, historie, památkové péče, archeologie, epigrafiky ad.) k uměleckohistoricko-epigrafické tematice a problematice v praxi úzce souvisejících sepulkrálních památek.

Vydání: I., česky a německy, německá a česká resumé, 287 s., 69 s. čb. obr. příloh, Praha 2005
ISBN 80-86890-03-1
Doporučená prodejní cena 188,- Kč
- ROZEBRÁNO -

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium XII

„Kunstverein“ / oder „Künstlerverein“? Hnutí umělců v Praze let 1830–1856

Zdeněk Hojda – Roman Prahl

Spolky pro podporu umění a spolky umělců patří ke klíčovým institucím umění v 19. století a vývoj jejich vztahů nebo i spory mezi nimi jsou důležitou součástí procesu moderní emancipace výtvarného umění. Pražská „Jednota umělců výtvorných“ (1848–1856) je z tohoto hlediska středoevropsky významným fenoménem, který dává studie do souvislosti s vývojem v okolních zemích a metropolích umění. Publikace rekonstruuje historii i „prehistorii“ spolku na základě tištěných a především rukopisných dokumentů, jejichž kritická edice zahrnuje dosud nevydané prameny i komentovaný přehled již publikovaných – např. k tématu se vztahující dopisy Josefa Mánesa.

Vydání 1., česky / německy, 253 s., čb. obr. příloha, jmenný rejstřík, Praha 2004
ISBN 80-86890-00-7
Doporučená prodejní cena 80,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Zajatec kubismu

Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky [1907–1953]

Tomáš Winter (ed.)

Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách. První část je věnována ohlasům Fillových samostatných výstav, druhá uveřejňuje kritiky umělcových prací na kolektivních přehlídkách. Třetí kapitola obsahuje příležitostné články o Fillovi. Knihu doplňuje úvod od Vojtěcha Lahody, seznamy děl z katalogů samostatných výstav a stať o vztahu Emila Filly k výtvarné kritice.

Vydání 1., česky, anglické, německé a francouzské resumé, 40 + 338 str., čb. obr. příloha, výběrová bibliografie, jmenný rejstřík a rejstřík periodik, Praha 2004
ISBN 80-903230-9-X
Doporučená prodejní cena 50,- Kč

Přiložený soubor: Zajatec kubismu_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium XI

Národní kulturní komise 1947–1951

Kristina Uhlíková (ed.)

Publikace se zabývá osudem památek zestátněných v letech 1945–1951 na základě dekretů prezidenta republiky a zákonů o pozemkové reformě. V centru jejího zájmu stojí působení Národní kulturní komise, organizace, jejímž hlavním úkolem bylo převzetí a správa těchto zestátněných památek a která vyvíjela svoji činnost pod vedením významného historika umění Zdeňka Wirtha v letech 1947 až 1951.

Vydání 1., česky, německé resumé, 254 s., čb. obr. příloha, rejstříky, Praha 2004
ISBN 80-903230-8-1
Doporučená prodejní cena 195,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Ars Longa

Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy

Beket Bukovinká – Lubomír Konečný (edd.)

Sborník přináší dvacet dva studií věnovaných památce významného českého historika umění, který by se byl v srpnu 2003 dožil sedmdesáti let (1933–1985). Ačkoliv jádro tvoří práce o středověkém umění, kterému se Josef Krása věnoval především, ve sborníku jsou otištěny také studie věnované umění 16. století, Caravaggiovi, sběratelství a sochařství kolem roku 1800, Maxi Švabinskému, Pablu Picassovi, Emilu Fillovi, Janu Koblasovi nebo motivu spirály v umění 20. století.

Vydání 1., česky, německá resumé, 299 s., řada čb. obr, Praha 2003
ISBN 80-903230-6-5
Doporučená prodejní cena 100,- Kč

Přiložený soubor: Ars Longa_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Edice Fontes historiae artium X

Nápisy okresu Kutná Hora

Corpus inscriptionum Bohemiae II

Petra Načeradská (ed.)

Práce zpracovávající nápisový fond Kutnohorska obsahuje abecedně řazené dějiny obcí, vyhodnocení epigrafických památek Kutnohorska, zejména sepulkrálních památek a zvonů, prameny a literaturu k nápisovému fondu Kutnohorska a vědecký katalog 480 nápisů, který doplňuje 17 rejstříků, rozsáhlé německé resumé a 119 černobílých reprodukcí.

Vydání 1., česky, německé resumé, 537 s., 102 s. čb. obr. příloha, rejstříky, Praha 2002
ISBN 80-902279-8-8
Doporučená prodejní cena 100,- Kč

Přiložený soubor: Nápisy okresu Kutná Hora_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Edice Fontes historiae artium IX

Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612.

Jaroslava Hausenblasová (ed.)

Kritická edice dvorských seznamů je doplněna o pojednání o osobnosti císaře Rudolfa II, literatuře, pramenech, vzniku, vývoji a složení rudolfínského dvora včetně přehledných tabulek a rejstříků osob a úřadů. Historici, archiváři i historici výtvarného umění a dějin hudby zde naleznou jména umělců a vědců působících v Praze na dvoře Rudolfa II., a také dosud postrádané seznamy úředníků centrální rakouské správy.

Vydání 1., německy, 574 s., rejstříky, Praha 2002
ISBN 80-902279-7-X
Doporučená prodejní cena 220,- Kč

Přiložený soubor: Der Hof Kaiser Rudolfs II_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Pro Arte

Sborník k poctě Ivo Hlobila.

Dalibor Prix (ed.)

Sborník představuje průřez současným stavem uměleckohistorického bádání, tématicky spjatého s životní činností prof. Ivo Hlobila. Obsahuje 48 příspěvků od 49 autorů z Čech, Moravy a Slezska se dotýká problematiky dějin umění od raného středověku po současnost. Publikace je doplněna 234 černobílými vyobrazeními.

Vydání 1., česky, 432 s., čb. obr., pevná vazba, Praha 2002
ISBN 80-903230-1-4
Doporučená prodejní cena 220,- Kč

Přiložený soubor: Pro Arte_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium VII

Josef Myslivec: Catalogue of Icons

Catalogue of Icons from the Collection of the formel N. P. Kondakov Institute in Prague.

Hana J. Hlaváčková (ed.)

Rukopis Myslivcova Katalogu ikon ze sbírky bývalého Kondakovova institutu v Praze je stěžejní prací o byzantské ikonografii. Podrobné rozbory tematiky jednotlivých ikon obsahují citace dosud zcela neznámých pramenů k jejich interpretaci z období 14.–19. stol. Celý text je vydán v anglickém překladu.

Vydání 1., anglicky, 132 s., 84 čb obr. příloh, Praha 1999
ISBN 80-902279-6-1
Doporučená prodejní cena 100,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Edice Fontes historiae artium VIII

Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském I., 1842–1871

Marie Kostílková – Taťána Petrasová (ed.)

Základní prameny ke stavebním a uměleckohistorickým dějinám jedné z nejvýznamnějších negotických rekonstrukcí. Dílo zachycuje činnost umělců orientujících se na odlišné styly, obnovu starých řemeslných technik, problematiku památkové péče, proměnu mobiliáře aj. První svazek široce koncipované edice zahrnuje období činnosti prvního novodobého stavitele Katedrály – Josefa Ondřeje Krannera.

Vydání 1., česky / německy, 200 s., 12 s. čb obr. příloha, rejstříky, Praha 1999
ISBN 80-902279-5-3
Doporučená prodejní cena 40,- Kč

Kategorie/Ediční řada:

Rudolf II. Prague and the World

Papers from the International Conference, Prague, 2-4 September, 1997

Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka (edd.)

Sborník statí 45 domácích a zahraničních autorů nově osvětluje různé aspekty umění a intelektuálního života ve střední Evropě v letech 1550–1650.

Vydání 1., anglicky, německy, 304 s., čb. obr., pevná vazba, Praha 1998
ISBN 80-902279-9-6
Doporučená prodejní cena 290,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium VI

Vincenc Kramář: Zpustošení Chrámu sv. Víta v roce 1619

Michal Šroněk (ed.)

Dosud nepublikovaná práce V. Kramáře vznikla ve 40. letech 20. století. Přední český historik umění se zde věnoval ikonoborectví v Katedrále sv. Víta a jeho historickému a společenskému zákulisí a také postojům katolické, luteránské a kalvínské církve k obrazům a k jejich uctívání. Edici doplňuje studie Lubomíra Konečného a Michala Šroňka v češtině a v němčině.

Vydání 1., česky, německé resumé, 162 s., 2 čb. obr. přílohy, jmenný rejstřík, Praha 1998
ISBN 80-902279-4-5
Doporučená prodejní cena 80,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium V

Josef Mánes, Dopisy

Jindřich Anger – Miroslav Anger (edd.)

Veškeré známé Mánesovy listy doplňuje kniha o množství nově objevených a dosud nepublikovaných dokumentů. Přináší některé dopisy považované dosud za ztracené, jiné dochované jen v opisech a také materiály objevené v zahraničních archivech. Zásadním způsobem koriguje závěry starší literatury a je důležitým východiskem bádání nejen o Josefu Mánesovi, ale i o českém umění 19. století.

Vydání 1., česky / německy, 280 s., jmenný rejstřík, Praha 1998
ISBN 80-902279-3-7
Doporučená prodejní cena 60,- Kč

Přiložený soubor: Josef Mánes, Dopisy_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium I

Pražští malíři 1600–1656

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník

Michal Šroněk (ed.)

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů. Obsahuje úvodní stať o historii a reáliích malířského cechu, biografická hesla jednotlivých malířů opatřená poznámkovým aparátem, rejstřík osob a míst.

Vydání 1., česky / německy, 235 s., 2 bar. obr. přílohy, jmenný a místní rejstřík, Praha 1997
ISBN 80-902279-2-9
Doporučená prodejní cena 90,- Kč

Přiložený soubor: Pražští malíři_obsah / content (DOC)
Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium IV

Zápisná kniha pražských stavitelů 1639–1903

Ivana Ebelová (ed.)

Ediční zpracování cechovní knihy registrující jména všech stavitelů, kterým byla v letech 1639–1903 udělena v Praze koncese. Svazek obsahuje český i německý úvod, vlastní edici německého i českého textu a rejstřík osob.

Vydání 1., česky / německy, 93 s., jmenný rejstřík, Praha 1996
ISBN 80-902279-1-0
Doporučená prodejní cena 58,- Kč

Kategorie/Ediční řada: Fontes historiae artium III

Nápisy města Kutné Hory

Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého citeriáckého kláštera
Corpus inscriptionum Bohemiae I

Jiří Roháček (ed.)

První zpracování nápisového fondu Kutné Hory – Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera. Práce obsahuje podrobný úvod do problematiky epigrafického zpracování, analýzu v katalogu zpracovaného fondu, vědecký katalog 227 nápisů, 17 rejstříků, rozsáhlé německé resumé a 66 černobílých obrazových příloh.

Vydání 1., česky, německé resumé, 297 s., 65 obr. příloh, rejstříky, Praha 1996
ISBN 80-902279-0-2
Doporučená prodejní cena 109,- Kč

Přiložený soubor: Nápisy města Kutné Hory_obsah / content (PDF)
Kategorie/Ediční řada:

Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu

Ikony, koptské textilie
Katalog výstavy Národní galerie

Hana J. Hlaváčková (ed.)

Výstava byla uspořádána k 70. výročí úmrtí historika umění N. P. Kondakova, představitele ruské emigrace v Praze. Ústav nesoucí jeho jméno byl jednou z nejvýznamnějších vědeckých institucí ruského porevolučního exilu. Katalog obsahuje 81 vyobrazení, z toho 12 barevných, a studie věnované institutu a jeho archivu, ikonám, ruské kovové lité plastice a sbírce textilií a mincí.

Vydání 1., česky, anglické popisky, čb. a bar. obr., 116 s.,Praha 1995
Doporučená prodejní cena 50,-

Nahoru

Obchod a distribuce

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Husova 4, 110 00 Praha 1
Kateřina Lahodová (distribuce, prodej, autorské a recenzní výtisky)
+420 221 183 502 
artefactum@udu.cas.cz

Fakturační adresa:
Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1
IČ 68378033, DIČ CZ68378033, číslo účtu 131166131/0300, Československá obchodní banka, Perlová 5, 110 00 Praha 1
Jsme plátci DPH.

Při platbě v cizích měnách připočítáváme k ceně knihy poplatky za bankovní převod. Poštovné účtujeme dle tarifů České pošty.

Prodejní místa, e-shopy:
Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. - Praha
Husova 4, 110 00 Praha 1
Knihy lze v knihovně zakoupit v rámci otvírací doby a bez předchozí domluvy: po, út, čt - 10-17, pá 10-16 h.

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Brno
Veveří 97 (vchod z Ressleovy ulice), 602 00 Brno
Knihy lze zakoupit po předchozí domluvě s Kateřinou Dolejší - dolejsi@udu.cas.cz

Knihkupectví Academia
Václavské nám. 34 / Národní 7, 110 00 Praha 1
e-shop: www.academiaknihy.cz

Knihkupectví Juditina věž

Klub Za starou Prahu, Mostecká 1, 118 00 Praha 1
e-shop: www.zastarouprahu.shop4you.cz

Knihkupectví Karolinum
Celetná 18, 110 00 Praha 1
e-shop: www.cupress.cuni.cz

ARTMAP
Vojtěšská 18, 110 00 Praha 1 / Moravská galerie, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1, 602 00 Brno
e-shop: www.artmap.cz

K-A-V-K-A
Krocínova 5, 110 00 Praha 1
e-shop: www.kavkaartbooks.com

GASK
Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
www.gask.cz/knikupectvi

i-umeni.cz
e-shop: www.iumeni.cz

Antikvariát Valentinská
Valentinská 52/8, 110 00 Praha 1
e-shop: https://www.valentinska.cz/

AbeBooks.com
e-shop: https://www.abebooks.com/

ZVAB.com
e-shop: https://www.zvab.com/

Distribuce:
Kosmas, s. r. o.

Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2
e-shop: www.kosmas.cz

Partner Technic, spol. s. r. o.
Námestie Slobody 17, 811 06 Bratislava
www.partnertechnic.sk

ÚDU na Facebooku