Stáže v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

 

Nabídka stáží:

Stáže jsou určeny pro studenty dějin umění a příbuzných oborů. Zájemce o stáž nejprve osloví konkrétního odborného pracovníka (jednu z odpovědných osob), pod jehož vedením by chtěl stáž v ÚDU absolvovat. Spolu s ním zformulují obsahovou náplň a časový rozvrh budoucí práce. Zvolený odborný pracovník bude garantovat, že stážista bude mít přidělené pracovní místo a práci, která bude pravidelně konzultována a ve stanovené formě a termínech odevzdávána. Zvolený odborný pracovník zajistí stážistovi potřebné vstupy a povolení. Po splnění těchto požadavků ÚDU oficiálně přijme dobrovolníka ke krátkodobé stáži, sjedná mu pracovní pojištění a nakonec vystaví doklad o absolvování stáže.

 

Oddělení umění středověku:

1) Spolupráce na projektu Obraz/y v době Přemyslovců

Odpovědná osoba: Jan Klípa (klipa.at.udu.cas.cz)

V rámci řešení projektu GAČR „Obraz/y v době Přemyslovců“ (19-21654S) hledáme ke spolupráci zájemce o raně středověké umění, kteří by se na projektu podíleli formou bibliografických rešerší a zajišťování a třídění obrazového materiálu.

2) Spolupráce na publikaci k jubileu Josefa Krásy

Odpovědná osoba: Jan Chlíbec (chlibec.at.udu.cas.cz)

V rámci práci na publikaci konferenčního sborníku a antologie vybraných textů Josefa Krásy využijeme spolupráce studentů, kteří disponují určitou zkušenosti s editací odborných textů. Práce by se týkala řazení bibliografie (přepisování a kontrola), editování obrazové přílohy a redakčních úprav samotných textů.

3)Spolupráce na redakčních pracích pro katalog Středověké umění východních Čech

Odpovědná osoba: Helena Dáňová (danova.at.udu.cas.cz)

Spolupráce na koordinaci obrazové přílohy publikace a jejího řazení, spolupráce na redakčních úpravách. Práce zahrne rovněž komunikaci s muzejními a galerijními institucemi v ČR i zahraničí.

 

Oddělení umění raného novověku:

4) Studia Rudolphina – doplňování databází a rešerše

Odpovědná osoba: Beket Bukovinská (bukovinska.at.udu.cas.cz)

V rámci činnosti vědeckého a dokumentačního centra Studia Rudolphina – jako již v minulosti několikrát – bychom rádi využili dobrovolníky pro rešerše a doplňování stávajících databází v programu FileMaker. Zejména jde o doplňování údajů v bibliografické databázi rudolfínského umění a kultury a v databázi uměleckých děl (např. možnost vyhledávání rudolfínských děl na webových portálech aukčních síní). Dále vyhledávání a kopírování méně dostupných textů staršího data, kterými dlouhodobě doplňujeme naší příručku. Doplňování stávající řady inventářů – vyhledávání chybějících dokumentů a pořizování xeroxů. Student si osvojí uživatelskou znalost programu FileMaker, seznámí se s literaturou k rudolfínskému umění podle svého zaměření, bude mít přístup do příruční knihovny Studia Rudolphina.

 

Oddělení umění 19.–21. století:

5) Bibliografické rešerše

Odpovědná osoba: Pavla Machalíková (machalikova.at.udu.cas.cz)

Práce se týká základních bibliografických rešerší na určitá témata, řešená v oddělení umění 19.–21. století. Spočívala by rovněž v dohledávání obrázků a textů, a to jak publikovaných, tak nepublikovaných (práce s archivními fondy).

6) Doplňování webových stránek Plzeňských sympozií

Odpovědná osoba: Taťána Petrasová (petrasova.at.udu.cas.cz)

Doplňování webových stránek, týkajících se plzeňských mezioborových sympozií k problematice 19. století (http://www.plzensympozium.cz/).

 

Oddělení dokumentace:

7) Spolupráci na pořádání písemných fondů oddělení, především pozůstalostí českých historiků umění

Odpovědná osoba: Jiří Roháček (rohacek.at.udu.cas.cz)

Oddělení dokumentace uchovává a zpřístupňuje celkem 38 pozůstalostí významných českých historiků umění a uměleckohistorických institucí. Nabízíme možnost podílu na pořádání dosud nezpracovaných fondů nebo precizování inventářů již zpracovaných fondů a jejich částí. Výběr konkrétního materiálu můžeme přizpůsobit osobnímu zájmu stážisty. Zainteresovaný stážista zde může najít cenný a dosud nepublikovaný materiál i pro vlastní vědeckou práci.

Dále je možná účast na digitalizaci vybraných konvolutů materiálu.

8) Digitalizace a doplňování databáze historických fotografií

Odpovědná osoba: Petra Trnková (trnkova.at.udu.cas.cz)

Oddělení dokumentace spravuje evropsky významnou sbírku historické fotografie 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století, celkem více než 70.000 kusů, z toho je zpravováno pouze 24.000 kusů. Nabízíme možnost účasti na zpracování této jedinečné sbírky, zejména pak její databáze (SW FileMaker).

9) Epigrafická a sepulkrální dokumentace

Odpovědná osoba: Jiří Roháček (rohacek.at.udu.cas.cz)

Nabízíme účast na dokumentaci a výzkumu středověkých a raně novověkých nápisů a sepulkrálních památek. Jedná se o doplňování epigrafické databáze, rešerše literatury a v případě zájmu i o účast na terénním průzkumu a provádění záchranné fotodokumentace.

 

Oddělení topografie:

- pracoviště Praha

10) Databáze venkovské architektury

Odpovědná osoba: Ludmila Hůrková (hurkova.at.udu.cas.cz)

Spolupráce na tvorbě databáze venkovské architektury. Jedná se o zanášení dat do určité struktury, kterou je ale potřeba variabilně proměňovat. Součástí práce mohou být i archivní rešerše.

- pracoviště Brno

11) Databáze plánové dokumentace

Odpovědná osoba: Kateřina Dolejší (dolejsi.at.udu.cas.cz)

Doplňování databáze plánové dokumentace získané v rámci projektu Umělecké památky Moravy a Slezska.

 

Fototéka:

12) Zpracovávání a identifikace fotografií

Odpovědná osoba: Markéta Janotová (janotova.at.udu.cas.cz)

Ve fondu fototéky se nalézá řada fotografií uměleckých děl, architektury i jiných objektů z různých částí světa a různého stáří, které dosud nejsou přesně identifikovány. Práce spočívá v jejich zpracovávání a určování.

13) Doplňování databáze fotografií uměleckých děl od Josefa Sudka – malířství 19. a 20. století

Odpovědná osoba: Martin Pavlis (pavlis.at.udu.cas.cz)

Nabízíme spolupráci na projektu zabývajícím se zpracováním reprodukčních fotografií uměleckých děl od Josefa Sudka, uložených v ÚDU (více info: www.sudekproject.cz). Jednalo by se prakticky o určování uměleckých děl (či zpřesňování jejich popisů) na fotografiích pro databázi určenou ke zveřejnění na internetu. Volný výběr z množství malířů 19. a 20. století, externí spolupráce.

 

Knihovna ÚDU:

14) Práce na soupisu starších katalogů

Odpovědná osoba: Sabina Adamczyková (adamczykova.at.udu.cas.cz)

Vytvoření soupisu starších nezpracovaných českých i zahraničních výstavních katalogů z fondu knihovny ÚDU (např. SVU Mánes, Umělecká beseda, SČUG Hollar, Jednota umělců výtvarných, Národní galerie ad.).

 

Muzikologická knihovna:

15) Spolupráce na zpracování muzikologické knižní pozůstalosti

Odpovědná osoba: Jana Vozková (vozkova.at.udu.cas.cz)

Zpracování (pořízení soupisu, katalogizace v programu Aleph) knižní pozůstalosti, deponované v knihovně muzikologie pracoviště na Puškinově náměstí.

 

Nakladatelství Artefactum:

16) Spolupráce na redakčních pracích pro nakladatelství Artefactum

Odpovědná osoba: Helena Dáňová (danova.at.udu.cas.cz)

Spolupráce na shromažďování a řazení obrazových příloh pro připravované publikace nakladatelství Artefactum.

ÚDU na Facebooku