Program podpory postdoktorandů

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. (Do této doby se nezapočítává také doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.)

Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení ÚDU AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, jenž rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok, nejvýše však na dva roky. Přihlašky do celoakademického konkurzu se podávají vždy do 30. 4. a 30. 9. daného roku, přihlášky do výběrového řízení ÚDU přibližně o měsíc dříve. Termín odevzdání přihlášek je pravidelně oznamován na webových stránkách ÚDU AV ČR.

Přihláška do výběrového řízení má obsahovat:
- odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností
- seznam publikovaných prací
- název a rámcový pracovní program projektu, na kterém bude kandidát pracovat
- projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let

 

V rámci programu jsou v současnosti v Ústavu dějin umění AV ČR zaměstnáni tito postdoktorandi:

Martina Hrabová – projekt V zákulisí ateliéru: nové poznatky o způsobu Le Corbusierovy práce, 2017–2019

Daniela Štěrbová – projekt "Výuka architektury na prahu pozdního baroka" - Johann Ferdinand Schor a jeho úloha při formování nového stylu, 2017–2018

Eva Janáčová – projekt Vizuální dějiny sionismu v Čechách a na Moravě, 2016–2017

 

Ukončené projekty:

Francesco Lovino – projekt The Heritage of Nikodim P. Kondakov in the Experiences of André Grabar and the Seminarium Kondakovianum, 2015–2016

Martina Šárovcová – projekt Iluminované liturgické rukopisy 16. až 18. století v Čechách a na Moravě jako kulturně historický fenomén, 2014–2016

Klára Mezihoráková – projekt Sakrální architektura Těšínska na příkladu vybraných lokalit, 2013–2015

ÚDU na Facebooku