Sbírky/Dokumentace/Plány

Součástí fondů oddělení dokumentace je také sbírka plánů. Její jádro tvoří (stejně jako v případě sbírek grafi ky a historické fotografi e) materiály z pozůstalosti historika umění Zdeňka Wirtha. Sbírka je v současné době rozdělena na dvě částí: Stará plánová dokumentace obsahuje všechny plány do doby před první světovou válkou. Podstatná část z nich vznikla pro 52 svazků soupisů movitých a nemovitých památek, organizovaných Archeologickou komisí České akademie pro vědy, umění a slovesnost. Nová plánová dokumentace vznikala pak převážně v druhé polovině 20. století jako podkladový materiál Uměleckých památek Čech, Prahy a Moravy (topografi e). V současné době sbírka obsahuje 9822 evidovaných jednotek. Obě části zachycují jak pražské tak mimopražské lokality. Soubor je významný mj. pro značný počet historických plánů pocházejících z 18. A 19. století. Mezi jejich autory lze nalézt i přední barokní architekty a stavitele. Sbírka plánů je v současné době uzavřena. V nově upravených prostorách depozitáře historických sbírek je připravována její revize a reinventarizace.

kurátor: Mgr. Jana Marešová, Ph.D., e-mail: maresova.at.udu.cas.cz

ÚDU na Facebooku