Výročí Josefa Krásy

Josef Krása (9. 8. 1933–20. 2. 1985)


Před třiceti lety zemřel jeden z nejvýznamnějších českých historiků umění, medievista Josef Krása. Jeho odborná činnost byla úzce spjata s Ústavem dějin a teorie umění Československé akademie věd, kde působil od roku 1957. Jako vědecký tajemník ústavu, vedoucí redaktor časopisu Umění, člen vědeckého kolegia věd o umění ČSAV, mezinárodního komitétu CIHA a řady dalších vědeckých a redakčních rad se zásadně zasloužil o zachování a rozvoj oboru v mimořádně obtížných letech normalizace, kdy odvážně prosazoval nutnost akceptace a promýšlení důležitých mezinárodních metodologických konceptů. Akademie věd České republiky dodatečně ocenila výjimečný přínos Josefa Krásy a v dubnu roku 2003 mu udělila čestnou oborovou medaili Františka Palackého in memoriam.

Přes svůj předčasný odchod v necelých dvaapadesáti letech zanechal Josef Krása po sobě rozsáhlé a inspirativní dílo. Po ukončení studií na Karlově univerzitě u profesorů Jana Květa a Jaroslava Pešiny se věnoval problematice nástěnných maleb, těžiště jeho výzkumu však spočívalo především v oblasti malby knižní, kde si vydobyl mezinárodní renomé. Iluminované rukopisy Václava IV., vydané v roce 1971 v české a německé mutaci, patří mezi nejvíce citované publikace českého dějepisu umění a jsou zastoupeny prakticky v každé zahraniční oborové knihovně. Stejné platí o faksimile iluminací Cestopisu sira Johna Mandevilla s Krásovým doprovodným textem. Řadu kratších studií k výzdobě rukopisů české, moravské (především olomoucké) a slezské provenience publikoval Josef Krása v odborných časopisech, sbornících konferencí a katalozích. Připomenout nutno především katalog přelomové výstavy Die Parler und der Schöne Stil z roku 1978. Soubor nejvýznamnějších statí vyšel posmrtně v českém jazyce pod názvem České iluminované rukopisy 13.–16.století. S odstupem času vyniká Krásova mimořádná schopnost vybírat nová nosná témata, jakými byly např. astrologické rukopisy, výtvarná podoba panovnických pečetí či západoevropské iluminované rukopisy v českých sbírkách, kterým do té doby byla u nás věnována jen minimální pozornost.

Snaha porozumět uměleckému dílu v širších kulturních a sociálních souvislostech vedla Josefa Krásu k postupnému rozšiřování metodologických přístupů. Rehabilitoval postupy kulturní historie, které propojoval s tradiční formální analýzou. Navázal na Chytilovu významovou interpretaci, založenou na důkladné znalosti písemných pramenů a zkoumání ikonografie v politicko-historickém kontextu, přičemž nejvíce oceňoval jeho monografii Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Ze zahraničních badatelů se opíral především o dílo E. H. Gombricha, jehož vydání v českém překladu doprovodil zasvěceným doslovem, a ikonologickou metodu E. Panofského umožňující postižení hlubšího významu. Proslulost získal především výkladem záhadných scén na okrajích stránek Bible Václava IV. Josef Krása jako první upozornil na jistou souvislost mezi motivem v borduře, biblickou ilustrací a textem a odmítl prvoplánové ahistorické interpretace. Otevřenost interpretačního systému, připuštění dalších možných souvislostí a odlišných výkladů zajistily, že je jeho teorie v základních rysech stále platná. Krásovy texty psané srozumitelným, kultivovaným a bohatým jazykem vzbuzují pocit, že dějiny umění jsou fascinující disciplinou, přinášející badateli i čtenáři intelektuální objevitelskou radost.

Je nutno litovat, že své znalosti a morální postoje nemohl předat přímo svým žákům, neboť mu nebylo umožněno podílet se na výchově studentů dějin umění na Karlově univerzitě. Jeho jméno je však přesto spojováno s mladou generací, Uměleckohistorická společnost uděluje každoročně cenu Josefa Krásy za nejlepší práci badatelům do čtyřiceti let. Krásův odkaz se dnes jeví jako nanejvýš aktuální: iterace Gombrichova odmítnutí pouhého „akademického provozu“, spokojeného s běžnou rutinou zaměřenou na získávání kvalitifikace a lepšího zařazení, varování před podléháním intelektuálním módám i důraz kladený na mezioborový výzkum.

(text Milady Studničkové, Ústav dějin umění AVČR,v.v.i., připraveno pro Akademický bulletin)

 

Akce k výročí Josefa Krásy


K výročí Josefa Krásy připravuje Ústav dějin umění AV ČR řadu odborných akcí, věnovaných jeho osobnosti a dílu. Budou se konat postupně během celého roku 2015. Výstava ve Window Gallery bude zahájena 11. března 2015, jednodenní mezioborové symposium proběhne v Akademickém konferenčním centru 14. října 2015. Časopis Umění/Art uveřejní Krásovu dosud nepublikovanou metodologickou přednášku. Nové pohledy na nečekaný rozsah vědeckých zájmů Josefa Krásy přinese komentovaný výbor z jeho méně známých textů. Medailony Josefa Krásy budou publikovány v Akademickém bulletinu a v Bulletinu UHS.

ÚDU na Facebooku