Klára Mezihoráková

Nahoru Kontakt

Mgr. Klára Mezihoráková, Ph.D.
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 102
T +420 221 183 598
mezihorakova.at.udu.cas.cz

Nahoru Osobní profil

2008 – 2011 doktorský program, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
2001 – dosud Ústav dějin umění AV ČR, Praha
1999 – 2001
vysokoškolský učitel na katedře výtvarné výchovy, PedF Ostravské univerzity, Ostrava
1993 – 1999 teorie a dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

středověká architektura ženských řádů

Nahoru Současné projekty

 • spoluřešitelka projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, NAKI II (ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební), id. kód projektu: DG16P02H02H023 (2016–2020) - http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/
 • člen řešitelského týmu projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, NAKI II, id. kód projektu: DG16P02B003 (2016−2020)
 • Umělecké památky Moravy a Slezska

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby, Praha 2019 (spolueditorka Ludmila Hůrková)
 • Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018 (spolueditorka Ludmila Hůrková)
 • Památky Těšínského knížectví, Praha 2016.
 • Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě, Praha 2016.
 • Kostel sv. Albrechta v Třinci, Praha 2016.
 • Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012. (spolueditoři Helena Dáňová a Dalibor Prix)

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Řeholní pravidla klarisek a jejich odraz v české řádové architektuře, in: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění, s. 131–148.
 • Ropice (Moravskoslezský kraj); Uhelná (Olomoucký kraj), in: Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková (eds.), Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I., Praha 2018, s. 155–171; 233–253.
 • "... nástroj okrúhlý, kterýžto kolo nazýváme..." Rota a její funkce v ženském klášteře, in: Daniela Rywiková – Roman Lavička (eds.), Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění, Ostrava 2017, s. 87–96.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. M–U, Praha 2017.
 • [hesla], in: Dalibor Prix (ed.) et al., Umělecké památky Prahy. Velká Praha, M–Ž. 1. V–Ž, Praha 2017.
 • Dům se sloupovou podsíní v Ropici (spolu s Ludmilou Hůrkovou), in: Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví, Praha 2016, s. 179–191.
 • Komplex kláštera minoritů a klarisek; Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, in: Pavel Vlček (ed.), Český Krumlov. Historické centrum, Praha 2016, s. 80–85; 123–125.
 • Fenomén sdruženého kláštera ve středověku a jeho projevy v architektuře minoritů a klarisek, in: Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, Český Krumlov 2015, s. 75–87.
 • Zaniklá kaple olomouckých dominikánek, in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (eds.), Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 267–278.
 • Specifické funkční úpravy středověkých kostelů jeptišek na příkladu dvou našich dochovaných chrámů dominikánek, in: Ondřej Jakubec – Radka Miltová (eds.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu historiků umění, Praha 2013, s. 125–134.
 • [hesla], in: Pavel Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha. A - L, Praha, 2012.
 • K podobě středověkých chórů jeptišek. Kostely dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci a sv. Anny na Starém Městě v Praze, in: H. Dáňová - K. Mezihoráková - D. Prix (eds.),  Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 214–222.
 • Kostel Narození Panny Marie; Záběhlický zámek, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby Prahy 10, Praha 2009, s. 11–13, 34–37.
 • Architektura středověkého kostela dominikánek sv. Kateřiny v Olomouci, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 73–84.

ČLÁNKY

 • Sepulkrální památky v Soupisech památek historických a uměleckých Archeologické komise ČAVU a v současných soupisových projektech ÚDU AV ČR, Epigraphica et Sepulcralia VII, 2017, s. 303–311. (spolu s Janou Marešovou)
 • Ropice a její proměny v 19. a 20. století, Těšínsko LIX, 2016, č. 2, s. 51-63. (spolu s Ludmilou Hůrkovou)
 • Evangelický kostel v Třinci, Časopis slezského zemského muzea, série B, 65, 2016, s. 13–22.
 • "Zde bydlel W. A. Mozart". Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století, Zprávy památkové péče 74, 2014, č. 2, s. 115–123.
 • Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek, Zprávy památkové péče 72, 2012, č. 3, s. 170–175.
 • Středověké kostely řádu dominikánek v Čechách a na Moravě, Časopis slezského zemského muzea, série B, 58, 2009, s. 207–219.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Cena nakladatelství Academia za "nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci za rok 2017" dvojsvazkové knize Umělecké památky Prahy. Velká Praha M/Ž, ed. Dalibor Prix, Praha 2018 (uděleno editorovi a kolektivu autorů)
 • Spoluautorka koncepce výstavy Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku, Zlín, 14/15 Baťův institut, 1. 10. – 31. 10. 2018
 • Organizátorka konference Památky Těšínského knížectví (mezinárodní konference pořádaná ÚDU AV ČR, Akademické konferenční centrum, Praha, 26. 2. 2015)
ÚDU na Facebooku