Michal Šroněk

Nahoru Kontakt

doc. PhDr. Michal Šroněk CSc.

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 203
E michal.sronek@seznam.cz
T +420 221 183 51

Nahoru Osobní profil

2013 - dosud zástupce ředitele Ústavu estetiky a dějin umění (a vedoucí oddělení dějin umění) Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
2003 pracovní pobyt v Geisteswissenschaftliches Centrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas E.V., zde členem projektu Konfessionalisierung
1983 – dosud vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR
1976 – 1983 Okresní vlastivědné muzeum Ústí n. L., kurátor uměleckých sbírek
1970 – 1976 dějiny umění a estetika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

výtvarné umění, zejména malířství 16.–18. století v Čechách, vztah umění a zbožnosti, umění a reformace, malířské cechy

Nahoru Současné projekty

Spolupracovník projektu: GA14-25417S - Tváře komunity. Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700) (2014-2016), řešený na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, řešitelka PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1994 (ASEP)

 

KNIHY, EDITOVANÉ SBORNÍKY

 • De sacris imaginibus. Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy, Praha 2013
 • In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha 2013. (koeditor Kateřina Horníčková)
 • Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010. (koeditor Kateřina Horníčková)
 • Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe. 1380–1620, Prague 2007. (koeditor Milena Bartlová)
 • Jan Jiří Heinsch (1647–1712). Malíř barokní zbožnosti, Praha 2006.
 • Vincenc Kramář, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Praha 1998.
 • Gloria et Miseria. Praha v době třicetileté války (spolu s J. Hausenblasovou), Praha 1998. (též něm. a angl.)
 • Pražští malíři 1600–1650. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník, Praha 1997.
 • Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II. (spolu s J. Hausenblasovou) Praha 1997. (též něm. a angl.).

KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (eds.), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, Praha 2013, s. 217–232.
 • [Hesla], in: Kelnar, V. (ed.) et al., Svatá Anežka česká - princezna a řeholnice, Praha 2011.
 • Umění české reformace – terra incognita. in: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds): Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010, s. 13-16. (spolu s K. Horníčkovou)
 • „Neučiníš sobě rytiny…“ Jednota bratrská a výtvarná kultura. in: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds), Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010, s. 303-316.
 • Kalvinisté v Čechách. in: Šroněk, M. – Horníčková, K. (eds), Umění české reformace 1380–1620, Praha 2010, s. 355-363.
 • Jan Amos Komenský a jeho cesta k obrazům, in: Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách. (In)tolerance in European History, Praha 2011, s. 141-157.
 • Sochařství a malířství v Praze 1550–1650, in: E. Fučíková et al. (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum Evropy, Praha 1997, s. 353–375. (též něm. a angl. vyd.)
 • Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění II/1, 1989, s. 323–355.

ČLÁNKY

 • Comput digital and Jan Hus as defender of the faith, Umění 61, 2013, č. 1, s. 2–22.
 • Altarpiece of Nový Bydžov and its Denominational Transformations, Umění 60, 2012, č. 5, s. 363–383.
 • Der Cranach-Altar im Veitsdom: seine Entstehung und sein Untergang, Umění 58, 2010, č. 1 , s. 2–16. (s K. Horníčkovou)
 • Artikulové smluvení na držení kompaktát a teorie náboženského obrazu v době pohusitské, Umění 58, 2010, č. 5-6.
 • The Veil of the Virgin Mary. Relics in the Conflict Between Roman Catholics and Utraquists in Bohemia in the 14th and 15th Centuries, Umění 57, 2009, s. 118–139.
 • Der Statuenschmuck der Prager Karlsbrücke in der Bildpropaganda der Gesellschaft Jesu. Die Brücke und ihre Ausschmückung in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom 12. bis zum 20. Jahrhundert, in: Anna A. Ohlidal – S. Samerski (edd.), Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa 1570 – 1700, Stuttgart 2006, s. 119–140.
 • Johann Blumberger – ein Sticker im Rudolphinischen Prag und im sächsischen Exil, Umění 53, 2005, s. 285–295.
 • Kunstmäzenatentum in Prag 1580–1650 als Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen, in: M. Dimitrieva–K. Lambrecht (ed.), Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 10, Stuttgart 2000, s. 185–195.
 • Paolo Piazza – ein malender Kapuziner im rudolfinischen Prag, Prag um 1600, Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Freren 1988, s. 284–288.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • 2009 - 2010 spoluautor výstavy a katalogu „Umění české reformace. 1380-1620
 • 2006 - 2007 autor výstavy a katalogu „Jan Jiří Heinsch. Malíř barokní zbožnosti“ upořádané v Císařské konírně Pražského hradu
 • 2. cena za nejkrásnější knihu roku za publikaci Gloria et Miseria. Praha v době třicetileté války, Praha 1998 (s Jaroslavou Hausenblasovou; 1999, též něm. a angl.)
 • 3. cena za nejkrásnější knihu roku za publikaci Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II., Praha 1997 (s Jaroslavou Hausenblasovou; 1998, též něm. a angl.)
 • 1991 - 1997 člen organizačního výboru výstavy „Rudolf II. a Praha“ a spolueditor výstavního katalogu
ÚDU na Facebooku