Milada Studničková

Nahoru Kontakt

PhDr. Milada Studničková

A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří 209
studnickova.at.udu.cas.cz
T + 420 221 183 710
F + 420 222 221 654

Nahoru Osobní profil

2012 Getty Travel Grant (CIHA - 33rd Congress of the International Committee of the History of Art)
2009 – 2010
vysokoškolský učitel Semináře dějin umění, Masarykova univerzita, Brno
2005 stipendium Českého historického ústavu v Římě
1998 stipendium britské rady Akademie věd
1996, 2000 stipendium DAAD, Německo
1991, 1995, 1998 a 2000 stipendium Rakouské akademie věd
1989 - dosud Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, Praha
(1995 - 2003: tajemník oddělení starého umění)
1985 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1981 půlroční studijní pobyt Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien
1978 – 1983 dějin umění a hungaristika, Universita Eötvöse Loránda, Budapešť

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

středověká knižní malba

Nahoru Současné projekty

 • členka řešitelského týmu projektu Imago, imagines: Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích (GAČR 13-39192S /2013-2017)
 • členka řešitelského týmu projektu Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, NAKI II, id. kód projektu: DG16P02B003 (2016−2020)
 • účast na projektu Mitteleuropäische Schulen IX (ca. 1450–1500). Illuminierte Handschriften der ÖNB aus Böhmen, Mähren,Schlesien und Ungarn (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung-Österreich: P26680)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Frömmigkeit in Schrift und Bild. Illuminierte Sammelindulgenzen im mittelalterlichen Mühlhausen, Petersberg 2014 (s Janem Hrdinou a s příspěvky Enno Bünze a Hartmuta Kühneho).
 • Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.,Praha 2010.
 • Kutnohorská iluminace, Praha 2010 (s Ivo Puršem).
 • Zisterzienser–Graduale (Winterteil), Luzern, Zentral– und Hochschulbibliothek, P.19.fol., www.e–codices.ch/htm/zhl–0019_g.htm, vyhledáno 10. 6. 2007 (spoluautor Peter Kamber)

kapitoly v knihách

 • Obrazová složka staročeského zpracování Tabulí, in: Milada Homolková – Michal Dragoun (eds.), Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, Praha 2016, s. 59–84.
 • Graduale Ser. n. 4642; Missale des Erzbischofs Sbinko/Zbynko Zajíc von Hasenburg Cod.1844; Missale Pragense Cod. 1850, in: Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen VII (ca. 1400–1450). Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn, Verzeichnis der illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek, v tisku.
 • Iluminovaná odpustková listina pro klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae na Starém Brně z roku 1325, in: Jan Chlíbec – Zoë Opačić (eds.), Setkávání: Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha 2015, s. 405–421.
 • Kopie jako iniciační artefakt. Svorník s tváří Krista kostela sv. Gotharda ve Slaném, in: Tomáš Winter (ed.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění, Plzeň 2015, s. 56–67.
 • Výtvarné umění Husovy doby, Kališnická ikonografie a dobová zpodobení M. Jana Husa, in: Petr Čornej – Václav Ledvinka, Praha Husova a husitská 1415-2015, Praha 2015, s. 17-24, 127-134.
 • Sammelindulgenzen und ihre Illuminatoren - das Beispiel Mühlhausen (společně s J. Hrdinou), in: Hartmut Kühne – Enno Bünz – Thomas T. Müller (eds.), Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation in Mitteldeutschland. Katalog zur Ausstellung "Umsonst ist der Tod", Petersberg 2013, s. 391–393.
 • Dvorské řády Lucemburků, in: Robert Antonín et al., Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 458–460.
 • Archbishop Jan of Jenstein and a new iconography of the Visitation of St Elizabeth to the Virgin Mary. Mystic vision and its visualization as an instrument of church policy, in: Z. Opačić – A. Timmermann (eds.), Image, memory and devotion. Liber amicorum Paul Crossley, Turnhout Brepols, 2011, s. 113–120.
 • Rožmberkové a knižní malba, in: J. Pánek (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 496–503, 504–511.
 • "Und Jesus kam in eine kleine Stadt". Zur Ikonographie der Anfangsinitiale des Zittauer Vesperale et Matutinale, in: M. Winzeler – U. Kahl (eds.), Für Krone, Salz und Kelch. Wege von Prag nach Zittau, Zittau 2011, s. 110-115.
 • Přepis textu kodexu s ikonografickým komentářem. Jenský kodex. Komentář, in: Vaculínová, M. (ed.),  Praha 2009, s. 87–199. (spolupráce M. Homolková, P. Mutlová)
 • Karlstein Castle as a Theological Metaphor, in: Zoë Opačić (ed.), Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchanges in Central Europe, Leeds 2009, s. 155–167.
 • Kult svatého Zikmunda v Čechách, in: Petr Kubín (ed.), Světci a jejich kult ve středověku. Praha 2006, s. 283–323.
 • Böhmische Orientierung in der Miniaturmalerei. Der Kreis der Meister von Gerona, in: Imre Takács (ed.), Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437, Budapest– Luxemburg 2006, s. 529–535 (též maďar. a fr. vyd.)
 • The Material Recycling of the Antiphonary of Vorau, in: Brigitte Dekeyzer – Jan Van der Stock (edd.), Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts and Images. Proceedings of the International Congres held in Brussels (5–9 November 2002), Paris – Leuven – Dudley 2005, s. 211–216.
 • „Sub serenissimo principe et domino Wladislao rege ungarie bohemie ... vita regularis inducta est." Die Entwicklung der böhmischen Buchmalerei zur Zeit der Jagiellonen und ihr Verhältnis zu den Nachbarländern, in: Dietmar Popp – Robert Suckale (edd.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 233–243.
 • Las iluminaciones del Martirologio de Usuardo, in: Martirologio de Usuardo, volumen de estudios, Barcelona, 1998, s. 93–162.

články

 • Středověká vyobrazení Jana Husa – teologické interpretace historických událostí, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2014, s. 79–92.
 • Calendarium Pragense Cod.lat. 555 der Széchényi-Nationalbibliothek in Budapest, Ars Hungarica 39, 2013, s. 195–201.
 • Böhmische Buchmalerei und die Wiener Illuminatoren der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Codices Manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde 33, 2012, s. 63–72.
 • A Fly in Margins of Manuscripts – trompe l’oeil as a Symbol? In: Animal Symbolism in Christian Art and Literature, Icon II, 2009, s. 253–262.
 • Il manoscritto miniato Collectanea del cardinale Nicolás Rossell dell´Archivio Vaticano Arm. XXXV, 70. Contributo sulla questione dell´attività dei miniaturisti boemi alla corte degli antipapi avignonesi Clemente VII e Benedetto XIII.. Bollettino dell’Istituto storico ceco di Roma, 2008. s. 73-90 (88).
 • The Bible of Conrad of Vechta: Stylistic Change in Bohemian Book Illumination, Manuscripta 2006, s. 269–283.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • Workshop Art in Unsettled Time a stejnojmenná výstava ve Window Gallery uspořádaná ve spolupráci s Rakouskou Akademií věd (Maria Theisen) v rámci projektu katalogizace iluminovaných rukopisů Rakouské národní knihovny
 • podíl na výstavách: Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (Praha 2011); Karel IV.- císař z Boží milosti (Praha 2006); Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387 – 1437. (Budapest – Luxemburg, 2006); Prague, The Crown of Bohemia, 1347-1437 (New York 2005).
 • organizace výstavy a symposia Rukopis Usuardova Martyrologia z Gerony a české umění počátku 15. století (Praha 1999).
ÚDU na Facebooku