Štěpán Vácha

Nahoru Kontakt

PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
vedoucí oddělení
Oddělení raného novověku
A Husova 4, 110 00 Praha 1, č. dveří: 202
E vacha.at.udu.cas.cz
T +420 221 183 551

Nahoru Osobní profil

2016 – dosud vysokoškolský učitel, Katedra teorie a dějin umění, Akademie výtvarných umění v Praze
2016
– dosud vedoucí Oddělení raného novověku ÚDU AV ČR
2013–2017 člen hodnotícího panelu P409 při GA ČR
2012 The 61st Attingham Summer School (Velká Británie)
2011 postdoktorské stipendium, Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte (Řím)
2007 – dosud Ústav dějin umění AV ČR
2007
Baderovo stipendium pro výzkum malířství 17. století
2002, 2003–2004 studijní pobyty (Erasmus; Aktion/ÖAD), Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien
2002–2007 doktorské studium dějin umění (Ph.D.) na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze
1995–2002 studium dějin umění (Mgr.) na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze

Nahoru Předmět(y) odborného zájmu

barokní umění, malířství 17. století v Čechách, rudolfínské umění, umění a ikonografie církevních řádů, ikonografie Habsburků a jejich reprezentace ve výtvarném umění

Nahoru Současné projekty

 • Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemích (GA ČR, projekt č. 17-11912S, 2017–2019, člen týmu)
 • Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des habsburgischen Reichs (Österreichische Akademie der Wissenschaften/Wissenschaftsfonds (FWF), Projekt č. P-29688, 2017–2019, člen týmu)

Nahoru Bibliografie (výběrová)

Bibliografie od roku 1993 (ASEP)

 

knihy, editované sborníky

 • Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635–1680. Antonín Stevens, Jan Bedřich Hess Matěj Zimprecht, Praha 2017 (spoluautorka Radka Heisslerová)
 • Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Lomnice nad Popelkou – Plzeň 2015 (spolueditorka Andrea Steckerová).
 • Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010, Prague 2012 (spolueditor Lubomír Konečný).
 • Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen, Prag 2009.
 • Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha – Litomyšl 2009 (spoluautoři Irena Veselá, Vít Vlnas, Petra Vokáčová).

kapitoly v knihách

 • Aus frommer Pflicht. Das Engagement Kaiser Karls VI. für die Vollendung des Veitsdoms in Prag (1728), in: Herbert Karner – Eva-Bettina Krems – Jens Niebaum – Werner Telesko (eds.), Sakralisierungen des Herrschers an europäischen Höfen. Bau – Bild – Ritual – Musik (1648–1740), Regensburg 2019, s. 79–100.
 • Katedrála od velkého požáru roku 1541 do sklonku baroka, in: Jana Maříková a kol., Katedrála viditelná a neviditelná: Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. [Díl] 2: Novověk, Praha 2019, s. 388–477.
 • Wohnungen, Häuser und Werkstätten der Prager Künstler im 16.–18. Jahrhundert, in: Andreas Tacke, Thomas Schauerte, Danica Brenner (eds.), Künstlerhäuser im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, Petersberg 2018, s. 284–293 (s Radkou Tibitanzlovou).
 • „Ars benedictina“. Benediktinský řád jako patron barokního umění v českých zemích, in: Martin Mádl et al., Benediktini I (Barokní nástěnná malba v českých zemích), Praha 2016, s. 25–72.
 • Bohemia pia et bellicosa. Les saints patrons de la Bohême au service de la recatholicisation avant et après 1620, in: Marie-Élizabeth Ducreux (ed.), Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l’Europe des Habsbourg (= Collection Religions. Comparatisme – Histoire – Anthropologie 8), Liège 2016, s. 73–90.
 • Škréta, Sandrart und Merian d. J. Überlegungen zur Vita Karel Škrétas in der Teutschen Academie, in: Susanne Meurer – Anna Schreurs-Morét – Lucia Simmonato (edd.), Aus aller Herren Länder. Die Künstler der Teutschen Academie von Joachim von Sandrart, Turnhout 2015, s. 249–261.
 • Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683–1688), in: Jiří Roháček (ed.), Sepulchralia et epigraphica V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií,  Praha 2014, s. 219–240.
 • Jan Hendrych a Jan Jeroným z Lewenfelsu – společenská a kulturní elita na Havlíčkobrodsku v druhé polovině 17. století, in: Aleš Veselý (ed.), Baroko na Havlíčkobrodsku, Havlíčkův Brod 2014, s. 23–52 (s Radkou Tibitanzlovou).
 • Der Prager Maler Anton Stevens im Dienst des Fürsten Gundaker von Liechtenstein, in: Die Liechtenstein und die Kunst, Vaduz 2014 (= Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkomission, Band 3), s. 185–200.
 • Pražský malíř Antonín Stevens ze Steinfelsu ve službách knížete Gundakera z Lichtenštejna, in: Časopis Matice moravské CXXXII, Supplementum 5: Lichtenštejnové a umění, 2013, s. 163–177.
 • Léta 1598, 1599, 1607: K datování tří děl rudolfínských mistrů, in: Lubomír Konečný – Lubomír Slavíček (eds.), Libellus amicorum. Beket Bukovinská, Praha 2013, s. 156–173.
 • Náhrobek hraběte Leopolda Antonína Šlika ve Svatovítské katedrále a Kodex Albrecht, in: Sepuchralia et epigraphica IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Jiří Roháček (ed.), Praha 2013, s. 443–458.
 • Sacellum et altare Salvatoris Cruce depositi. Neznámé vyobrazení valdštejnské kaple v Augustinerkirche ve Vídni od Salomona Kleinera, Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis III, Praha 2012, s. 114–121.
 • Antonín Stevens ze Steinfelsu. Nové poznatky k jeho původu, životu a tvorbě, in: Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23.–24. března 2010, ed. Lenka Stolárová, Praha 2011, s. 99–114.
 • Tváří v tvář publiku: Škrétovy historiae sacrae pohledem soudobé umělecké teorie a malířské praxe, in: Karel Škréta 1610–1674: Studie a dokumenty, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Praha 2011, s. 101–127.
 • Baroko v Čechách versus české baroko, aneb Karel Škréta a raně barokní malířství očima dějepisu umění, in: Karel Škréta 1610–1674: Studie a dokumenty, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (edd.), Praha 2011, s. 33–50 (s Vítem Vlnasem).
 • Pražské divadlo pro operu Costanza e Fortezza roku 1723: Rekonstrukce prostoru, typologie stavby a její inspirační zdroje / The Theatre built for the opera Costanza e Fortezza in Prague in 1723: Reconstruction of its space, typology of the structure and its inspirational sources, in: Jiří Bláha – Pavel Slavko (eds.), The World of Baroque Theatre. A Compilation of Essays from the Český Krumlov Conferences 2007, 2008 and 2009 / Svět barokního divadla. Sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2007, 2008 a 2009, Český Krumlov 2010, s. 171–178 (česky), s. 179–186 (anglicky).
 • Legende und Geschichte im Bild: Die Freskenausstattung im Konventgebäude des westböhmischen Zisterzienserklosters Plass, in: Markwart Herzog – Huberta Weigl (Hrsg.), Mitteleuropäische Klöster der Barockzeit: Vergegenwärtigung monastischer Vergangenheit in Wort und Bild, Konstanz 2011 (= Irseer Schriften: Studien zur Wirtschafts-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte, N.F. Band 5), s. 183–200 (s Martinem Mádlem).
 • Oltářní obrazy Karla Škréty; Karel Škréta a Antonín Stevens,  in: Stolárová, L., Vlnas, V. (eds.), Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, Praha 2010, s. 205–207, 453–457.

články

 • Eine unbekannte Zeichnung der böhmischen Krönung Ferdinands II. im Jahr 1617 – ein mögliches Werk von Aegidius Sadeler, Studia Rudolphina, 19, 2019, s. 114–127.
 • The Picturesque Motif of the Rotunda in the Work of Roelandt Savery, Oud Holland CXXXII, 2019, s. 51–64.
 • Joachim von Sandrarts Kreuzauffindung in Brünn im Lichte neuer Erkenntnisse, Umění LXV, 2017, s. 514–530.
 • Noch einmal zum Altarretabel von 1598, Studia Rudolphina XIV, 2014, s. 119–123.
 • Santa Maria della Vittoria a Roma e a Praga. Nuove riflessioni sulla sacra immagine e sul suo culto, Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma IX, 2014, s. 77–110.
 • Pražský malíř Antonín Stevens ze Steinfelsu ve službách knížete Gundakera z Lichtenštejna, in: Časopis Matice moravské CXXXII, Supplementum 5: Lichtenštejnové a umění, 2013, s. 163–177.
 • Imaginum elegantia. K estetické působivosti náboženského obrazu v českých zemích v 17. a 18. století, Umění LXII, 2014, s. 251–275.
 • The School of Prague or Old German Masters. Rudolfine Painting in the Literary and Visual Discourse of the 17th and 18th Centuries, Zeitschrift für Kunstgeschichte LXXVII, 2014, s. 361–384.
 • Nově nalezené dílo Karla Škréty. Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem a obrazová výzdoba kostela hybernů na Novém Městě pražském, Umění LXII, 2014, s. 118–140 (s Radkou Tibitanzlovou).
 • Sub utraque, sub una: eine Quelle zur sakralen Topographie des rudolfinischen Prag (zum Jahr 1618), Studia Rudolphina XII–XIII, 2013, 116–133.
 • Pražský malíř Matěj Zimprecht (1624–1680). Životopis umělce v limitech historické paměti, Umění LX, 2012, s. 255–280 (s Radkou Tibitanzlovou).
 • Die Adelskapellen in der Marienkirche zu Altbunzlau. Altarausstattung und Stiftungen im 17. Jahrhundert, Frühneuzeit-Info XXII, 2011, s. 129–147.
 • An unknown work by Francesco Cozza in the Czech Republic, The Burlington Magazine, Vol. CLIII, No. 1301 (August 2011), s. 523–525.
 • Noch eine büssende Maria Magdalena von Joseph Heintz d. Ä., Studia Rudolphina X, 2010, s. 178–195.
 • K původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné ze Štěnovic, Minulostí západočeského kraje XLV, 2010, s. 7–31.
 • Šlechtické kaple v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi. Oltářní výzdoba a fundace v 17. století, Umění LVIII, 2010, s. 17–41.
 • Phoenix incineratus oder das Wiederbeleben des Cistercienserklosters Königsaal (Zbraslav) in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Analecta Cisterciensia LIX, 2009, s. 401–423.
 • New Insights into the Performance of Fux's Opera Costanza e Fortezza in Prague in 1723, Music in Art: International Journal of Music Iconography 34/1–2, 2009, s. 42–70 (spoluautor Jana Spáčilová).
 • Antiquitatis illustre monimentum. Die Restaurierung der Klosterkirche in Sedletz in den Jahren 1700–1709, Umění LVI, 2008, s. 384–408.
 • Antonio Abondio und die Feldherrnmedaille all’antica, Studia Rudolphina VII, 2007, s. 59–74.
 • Die große Gedenkmedaille der Bergstadt Přibram für Kaiser Karl VI. von 1728, Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien VI–VII, 2004–2005 [2006], s. 205–229.
 • Repräsentations- oder Krönungsornat? Zum Ursprung und zur Funktion des Zeremonialgewands Ferdinands IV. aus dem Jahre 1653, Umění LIV, 2006, s. 229–239.
 • „Mutatio vestis“ v korunovačním ceremoniálu českých králů z rodu Habsburků v 16. až 18. století, Folia Historica Bohemica XXII, 2006, s. 251–266.
 • Barokní donátorské a zakladatelské scény v cisterciáckých klášterech v Čechách a na Moravě, Umění LII, 2004, s. 490–505.
 • De regalibus honoribus in Aula Regia. Ikonografie Reinerovych fresek v Královském sále a v prelatuře cisterciáckého kláštera na Zbraslavi, Umění LI, 2003, s. 13–29.

Nahoru Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorská činnost)

 • spolautor výstavy Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách (Západočeská galerie v Plzni, 2015–2016)
 • šéfredaktor bulletinu Studia Rudolphina (od roku 2013)
 • Prémie Otto Wichterleho (2010)

Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

ÚDU na Facebooku